Innføringen av digitale selvbetjeningsløsninger har ført til at besøkene på trafikkstasjonene har gått kraftig ned de siste årene. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer.

Forslaget innebærer en reduksjon i antallet tjenestesteder (trafikkstasjoner) sammenliknet med dagens tilbud. Sju av dagens 74 trafikkstasjoner foreslås lagt ned, 40 vil få et redusert tilbud, mens 27 trafikkstasjoner vil ha samme tjenestetilbud som i dag.

Effektivisere og samtidig ta hensyn til brukerne

– I vårt forlag har vi lagt vekt på å opprettholde de tjenestene som krever oppmøte og som betyr mest for flest folk, med andre ord praktisk førerprøve for personbil og teoriprøver. Vi opprettholder disse tjenestene på alle steder vi anser som forsvarlig ut ifra kravene til effektiv og rasjonell drift og hensynet til trafikksikkerheten, sier Dreyer.

– Oppdraget vårt har vært å komme med forslag til hvordan vi kan effektivisere vår drift uten at dette skal få for store konsekvenser for brukerne våre. Vi foreslår derfor å opprettholde flere av dagens tjenestesteder for tjenester som krever oppmøte og å søke samarbeid med andre offentlige etater for gjennomføring av blant annet teoriprøver, sier direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, Bodil Rønning Dreyer.

Revidert forslag finner du til høyre på siden.

Forslaget over er en revidert versjon av rapporten som ble levert i mai i år.