Våre tre prioriterte områder skal støtte opp under Nasjonal transport sitt overordnede mål om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Trafikksikkerhet

Nullvisjonen er en visjon om null drepte og hardt skadde i veitrafikken. Vi skal gjøre gode prioriteringer for å sikre utviklingen av drepte og hardt skadde i samsvar med visjonen.
Nullvisjonen er en visjon om null drepte og hardt skadde i veitrafikken. Vi skal gjøre gode prioriteringer for å sikre utviklingen av drepte og hardt skadde i samsvar med visjonen.

Vei

Veinettet må være forutsigbart, være uten store standardsprang og ha fornuftige fartsgrenser. Vi prioriterer tiltak for å hindre møteulykker og alvorlige utforkjøringsulykker. Vi tilrettelegger for sikker gåing og sykling med særlig fokus på byområder og skolevei. 

Trafikant

Hvert menneske er unikt. Det er menneskelig å gjøre feil, og vår tilnærming er at ubevisste feilhandlinger ikke skal føre til alvorlige ulykker. Vi intensiverer arbeidet vårt for å påvirke trafikantenes atferd i trafikken.

Kjøretøy

Den teknologiske utviklingen har gitt oss sikrere kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer og økt passiv sikkerhet. Vi bidrar til sikrere kjøretøy på veien gjennom målrettede tekniske kontroller og tilsyn med verksteder.

Samarbeid

Vi bidrar til at alle aktører jobber i samsvar med prinsippene i nullvisjonen. Vi styrker vårt sektoransvar for trafikksikkerhet gjennom blant annet å lede utarbeidelsen og oppfølgingen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.

Forutsigbar fremkommelighet

Trafikk på rv. 509 Solasplitten.
Vi skal raskt utvikle tjenester som gir kunden mer forutsigbarhet og bedre fremkommelighet på veien.

Vi har fokus på å legge til rette for en enklere reisehverdag for person-, nærings- og kollektivtransport og økt konkurranseevne for næringslivet. Vi skal utvikle flere og mer brukerrettede digitale tjenester for våre kunder.

Tjenestene vi utvikler, skal bidra til økt fremkommelighet på vei og gi trafikantene forutsigbarhet slik at de kan ta gode og effektive valg. Til grunn for tjenestene ligger datadrevne analyser og beslutninger, kundeinnsikt, prediksjoner, styring og automatisering.

De tre produktområdene Fremkommelighetstjenester, Fremkommelig vei og Trafikkflyt og beredskap skal styrke Statens vegvesen på dette området.

  • Fremkommelig vei skal understøtte og skape gode verktøy for byggeleder og entreprenør på drift. Dette vil gi nyttig informasjon og tjenester til kundene.
  • Fremkommelighetstjenester er et produktområde som sørger for at trafikantenes behov for relevant, pålitelig og tilgjengelig trafikkinformasjon er dekket.
  • Trafikkflyt og -beredskap skal bidra til at de som ferdes langs veinettet, opplever sikkerhet, god trafikkflyt og høy oppetid.

Bærekraft

Bærekraft omfatter fem områder som vi har stor påvirkning på, og som vi jobber målrettet for å lykkes med.
Bærekraft omfatter fem områder som vi har stor påvirkning på, og som vi jobber målrettet for å lykkes med.

Klimagassutslipp og klimatilpasning

Vi skal kutte klimagassutslipp fra transportsektoren i tråd med Norges forpliktelser, og tilpasse veinettet til fremtidens klima.

Vi reduserer klimagassutslipp med 55 prosent fra veitransport, bygging, drift og vedlikehold og intern drift innen 2030.

Vi gjør veinettet motstandsdyktig gjennom helhetlig arbeid med klimatilpasning.

Ressursbruk og sirkulærøkonomi

Vi skal ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

Vi fremmer sirkulære løsninger i planlegging og bruk av vegnettet, og reduserer ressursbruk og avfall ved bygging, drift og vedlikehold av vei.

Vi er ledende på sirkulære tjenester for intern drift i offentlig sektor.

Biologisk mangfold og økosystemer

Vi skal ta vare på naturen og ha null netto tap av biologisk mangfold.

Vi unngår tap av viktig natur, og reduserer den totale arealbruken til utbyggingsporteføljen.

Vi tar vare på natur og økosystemer langs veien, på land og i vann.

Lokalsamfunn og trafikanter

Vi skal ha et trygt og tilgjengelig transportsystem som legger til rette for miljøvennlige fremkomstmidler.

Vi jobber for nullvisjonen, nullvekstmålet og er pådriver for bærekraftig mobilitet.

Vi reduserer risiko for negative helsevirkninger fra veitrafikk, og vi legger til rette for en universelt utformet fysisk og digital reisekjede.

Seriøsitet og arbeidsforhold

Vi skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden og transportnæringen.

Vi sikrer at alle våre leverandører etterlever seriøsitetsbestemmelser innen 2030.

Vi tar en ledende rolle for et seriøst arbeidsliv i transportsektoren.

Statens vegvesen sin virksomhetsstrategi