Med vekt på samarbeid, kulturutvikling og kompetanse, skal vi gjennom tre definerte delretninger sikre en vellykket overgang til en digital virksomhet.

Digitalisert verdikjede for vei

Vi skal sørge for digital arbeidsflyt og modeller i alle ledd, slik at riktig informasjon er tilgjengelig til rett tid, på rett sted, gjennom hele veiens livssyklus ved effektiv bruk av teknologi.

Digital arbeidsflyt

Arbeidsprosesser knyttet til planlegging, bygging og drift, vedlikehold og forvaltning av vei skal være digitale og automatiserte for å bedre Vegvesenets leveranser.

Dette krever:

 • Gjennomgående verdikjeder
 • Tydelige krav i kontrakter og forventninger til markedet
 • Automatisering, standardisering, dataeierskap og samkjøring av arbeidsprosesser, informasjon og IT-løsninger
 • Utvikling og implementering av digitale verktøy

Digitale modeller

Planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av veier skal være modellbasert. Informasjon skal være tilgjengelig og berikes gjennom hele veiens livssyklus som en digital tvilling. Eksisterende veier skal ha en digital representasjon.

Dette krever:

 • Felles standardisert begrepsbruk
 • Utvikling og anvendelse av dataanalyse, kunstig intelligens (KI), prediktive maskinlæringsmodeller, digitale tvillinger og digital representasjon
 • En aktiv partner i utviklingen av digitale modeller. Dette innebærer å følge trendene i markedet, samtidig som vi benytter hyllevare der det er hensiktsmessig fremfor skreddersøm

Den digitale veien

For å møte fremtidens digitale vei, tilrettelegger vi nødvendige grunnlagsdata, regelverk, trafikkstyring og infrastruktur for digitalisering, automatisering, elektrifisering, posisjonering og kommunikasjon med kjøretøy

Et intelligent samhandlende transportsystem

Fremtidens transportsystem er fysisk, digitalt, elektrisk, sikkert og oppkoblet. Det er tilrettelagt for kjøretøy med førerstøttesystem og helautomatiserte kjøretøy, og for delingsmobilitet av både mennesker og gods, samt med god kobling mot de digitale kundetjenester

Dette krever:

 • Digital infrastruktur, trafikkstyring og regelverksutvikling tilpasset et automatisert transportsystem, herunder digital deling av trafikkregler, veitilstand og tiltak ved hendelser
 • Samarbeid om sikker kommunikasjon, posisjonsbestemmelse og ladeinfrastruktur med de ansvarlige myndighetene og bransjene
 • Utnytting av data, utvikling av system for avansert dataanalyse og prediksjoner, samt enkel innsamling og bruk av oppdaterte data i Nasjonal vegdatabank

Forutsigbar fremkommelighet på vei

Sanntids hendelsesdeteksjon og -håndtering styrker sikkerheten, beredskapsevnen og øker kapasiteten. Gjennom å iverksette riktig tiltak, på rett sted, til rett tid kan forutsigbarheten og fremkommeligheten økes og antall alvorlige hendelser reduseres.

Dette krever:

 • Digitalisering av den fysiske infrastrukturen
 • Utvikling og implementering av data- og KI-dreven sanntids hendelsesdeteksjon, risikovurdering og hendelseshåndtering
 • Utvikling og implementering av effektiv innhenting om og deling av status og avvik for veitilstand, føreforhold, reisetid, arbeid, hendelser m.m.

Et digitalt navigerbart veinett

Overgangen til det digitale veinettet og den automatiserte bilen forutsetter sikker digital kommunikasjon av regler og informasjon, og et kjøretøy som kan navigere avvikssituasjoner, kontroller og manuell dirigering.

Dette krever:

 • Utvikling og implementering av struktur for forvaltning og distribusjon av digitale trafikkregler og trafikkreguleringer
 • Bransjesamarbeid om utvikling av digital sikkerhets-infrastruktur for avanserte førerstøttesystemer og automatisering
 • Samarbeid om hvordan kontroller og avvik håndteres, som ved grensepassering, nødparkering, uvær, o.l.

Digitale kundetjenester

Gjennom økt kundeorientering skal vi finne nye måter å hjelpe kundene på, utvikle tjenester som forbedrer reiseopplevelsen, samt tilby data og automatiserte tjenester som setter kunden i stand til å gjøre gode valg

Digitale kundereiser

Vi skal skape gode digitale kundeopplevelser og utvikle gode automatiserte produkter for alle som bruker våre tjenester som godkjenninger, tillatelser, saksbehandling, etterspurte handlinger e.l. fra Vegvesenet. Det skal være enkelt å oppnå kontakt, raskt få et helhetlig og koordinert svar og kundene skal likebehandles.

Dette krever:

 • Digitalisering og automatisering av tjenestene
 • Vi må måle, analysere og kontinuerlig forbedre tjenestene basert på tilbakemeldinger

Digitale verktøy for næringsliv og trafikanter

Vi skal forenkle reisehverdagen og tilby kundene proaktiv, relevant og lett tilgjengelig informasjon basert på sanntidsdata og prediksjoner. Reisehverdagen skal være enkel og kunden skal bli i stand til å fatte gode informerte beslutninger selv.

Dette krever:

 • Utvikling av standardiserte og automatiserte verktøy med sanntidsdata og prediksjoner
 • Utvikling av kapabiliteter hvor bilen er kunde og informant om kjøre- og føreforhold

Tjenester for trafikkflyt og beredskap

Vi sikrer trafikkflyt og beredskap og håndterer og styrer trafikken i avvikssituasjoner. Ny teknologi som KI, droner, sensorer, stordataanalyse m.m. gir oss helt nye muligheter til å gi mye bedre tjenester til mange flere enn før.

Dette krever:

 • Å velge digital og automatisert først, utvikling og implementering av effektiv teknologi prioriteres
 • Målrettet samarbeid med trafikanter, nødetater, veieiere, naboer, entreprenører og andre berørte

Statens vegvesen sin virksomhetsstrategi