Statens vegvesen har sendt forprosjektet med vurdering av de ulike traséalternativene på Tasta til Stavanger kommune (20. august 2015).

I juli 2016 ble det utført en kostnadsvurdering av foreslått løsning. Løsningen ble vel 400 millioner kroner dyrere enn budsjett. Statens vegvesen har siden jobbet med ulike alternativer for kostnadsbesparende tiltak. Det pågår nå dialog med Stavanger kommune og styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren rundt dette.

"Kommunalstyret i Stavanger har nok en gang avvist et forslag til hvordan vi kunne komme videre med reguleringsplan for E 39 Smiene–Harestad. Vi legger derfor videre arbeid med dette prosjektet på is. Vi innser at vi har en planmyndighet som ikke ønsker å realitetsbehandle et planforslag der kostnadene ligger innenfor styringsrammen for prosjektet. Dette vil vi melde inn til vår overordnede myndighet (Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet). Vi vurderer det slik at en eventuell videre dialog om dette må gå via politiske organer slik at vi kan få signaler om hva vi eventuelt skal gjøre videre."

Vedtaket ligger i samme link som saken på Stavanger kommune nettside: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1051783?agendaItemId=221010