Byggingen av ny Tana bru startet i januar 2016, og brua ble åpnet for trafikk i september 2020.

Den nye brua er 260 meter lang og har et hovedspenn på 234 meter.

Den gamle E6-brua fra 1948 var smal med restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.

Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveger.Sluttfinansieringen på 302 millioner kroner er inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Den nye brua er en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua ligger 100 meter oppstrøms fra eksisterende bru. Den gamle brua skal fjernes.