Byggingen av ny Tana bru startet i januar 2016. Brua skal etter planen settes i trafikk i august 2020.

Den nye brua blir 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter.

Dagens E6-bru er fra 1948, er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.

Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveger.Sluttfinansieringen på 302 millioner kroner er inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru. Den gamle brua skal fjernes.