Plassering av brønner for bergvarme og vann, samt bekymringer for støy og støv er mange opptatt av.

Statens vegvesen startet i vår arbeidet med reguleringsplanen for E134 mellom E18 og Dagslett i Lier og Asker kommuner. Mandag 13. mai var fristen for å melde innspill man ønsker vegvesenet skal ta med seg i detaljplanleggingen av den rundt seks kilometer lange firefeltsveien.


Viktige tilbakemeldinger

- Vi har fått nærmere 70 innspill. Dette er verdifulle innspill vi tar med oss, forteller Nils Brandt, prosjektleder i Statens Vegvesen. Tidligere i vår ble det sendt ut over 2300 SMS-er til beboere og bedrifter i området, i tillegg annen annonsering og kunngjøring. Alle ble invitert til å komme med innspill i forbindelse med oppstart av reguleringsplanen.

- Kommentarene vi får i denne fasen gir oss viktig informasjon og innspill til hva planen bør inneholde. I tillegg er det mulighet for oss til å komme i kontakt med både grunneiere og andre som blir berørt direkte eller indirekte, forteller Nils Brandt. Han presiserer at det ikke er for sent å komme med innspill.

- Vi kommer til å ha dialog med en rekke aktører igjennom hele prosessen, men desto tidligere vi får innspill, desto større mulighet har man for å påvirke valg vi tar.

Vil fortsatt ha beskjed om brønner

I hovedsak er det beboere, velforeninger og det offentlige som har kommet med innspill. Noen tema går igjen.

- Bekymringer rundt støy både i byggeperioden og når veien står klar er naturlig nok mange opptatt av. Vi har også fått flere tilbakemeldinger om energi- og vannbrønner i området hvor vi planlegger tunnel. Plassering av vannbrønner og energibrønner til hus er svært viktig informasjon for oss. Dersom man ikke har meldt fra om brønner på sin eiendom, vil vi ha beskjed om dette, oppfordrer Brandt.

Blant innspillene som er sendt inn ber Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Buskerud fylkeskommune de to kommunene å vurdere på nytt om det er behov for konsekvensutredning av reguleringsplanen. Det er de to kommunene som skal bestemme om det eventuelt skal utføres en ekstra konsekvensutredning.

Sendes til kommunene

Vegvesenet skal nå jobbe videre med alle innspillene som har kommet inn.

- Vi skal samle våre svar i det vi kaller merknadsbehandling. Så vil både Lier og Asker kommuner gå igjennom innspillene, og eventuelt komme med sine kommentarer. Merknadsbehandlingen vil bli publisert på våre nettsider når denne er ferdig. I tillegg vil alle innspillene følge planen videre i prosessen når vårt utkast til reguleringsplan skal behandles. På denne måten får politikerne i Lier og Asker kommuner mulighet til å sette seg inn i prosessen, også med tanke på hva befolkningen og det offentlige mener om reguleringsplanen de skal vedta, forklarer prosjektleder Nils Brandt.

 

Veien videre

Statens Vegvesen planlegger å ha reguleringsplanen klar siste halvår av 2025. Reguleringsplanen vil bli oversendt til de to kommunene Asker og Lier som skal avgjøre om planen kan legges ut på høring. Deretter følger høring og eventuell justering av planen etter høringen. Så sendes planen igjen til kommunene for vedtak.  Når reguleringsplan er vedtatt vil den bli sendt til en såkalt KS2. KS2 er ekstern kvalitetssikring av kostnader og finansering. KS2 er obligatorisk for alle statlige prosjekt over én milliard kroner. Stortinget må så vedta finanseringen for prosjektet. Strekningen er omtalt i regjeringens Nasjonal transportplan for 2025-2036.

 

Slik blir den nye veien

Det er behov for ny vei da dagens E134 er i dårlig stand og ikke oppfyller gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

 

Den nye veien skal ta av E18 i Lierbakkene ved Reistad nordøst for Drammen. Her skal det bygges et planfritt kryss. Derfra går veien sørøstover i to separate 4,4 kilometer lange tunneler som kommer ut i dagen ved Dauderuddalen like vest ved Spikkestad. Over Daueruddalen skal det bygges en 250 meter lang bru, før veien fortsetter rett frem mot Dagslett og Spikkestad. Her vil det bli bygget et nytt planfritt kryss over Spikkestadveien. Veien fortsetter rundt én kilometer videre, før den kobles på eksisterende tofeltsvei E134 retning Oslofjordtunnelen. Den nye veien vil få fartsgrense 90 km/t.