Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 ved Bygdøylokket i Oslo.

Varslingen skjer i henhold til plan- og bygningslovens §12-8. 

Formålet med planarbeidet

Statens vegvesen planlegger og gjør utbedringer av sykkelvegruta langs E18 på flere steder. Det er tidvis stor sykkeltrafikk og formålet med planen er bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister.

Følg plansaken hos Oslo kommune

Det er gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, der rammene for planarbeidet ble bestemt. Plansaken kan følges på Oslo kommunes sin side for saksinnsyn.

Konsekvensutredning

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning iht. PBL § 12-10 første ledd og § 4-2 annet ledd. Planforslaget fanges opp av forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II nr. 10 bokstav e «Bygging av veier», under planer som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planforslaget skal konsekvensutredes for temaene naturmangfold og kulturmiljø.

Planavgrensning

Kart over planområdet
Planområde for E18 sykkelveg med fortau og ny undergang ved Bygdøylokket. Kart: Statens vegvesen.

Kartet viser planområdets avgrensning og viser områder som kan bli berørt av planarbeidet. Planavgrensningen er foreløpig og kan bli justert under utarbeidelse av planforslaget. Reguleringsplanen kan medføre endringer av kommuneplanens arealdel.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Siri Malene Torgeirson i Statens vegvesen på e-post sirimalene.torgeirson@vegvesen.no

Innspill til oppstart av planarbeid sendes til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen fredag 3. mars 2023. Oversendelsen må merkes «20/176313»

Undergang ved E18 Bygdøylokket i Oslo kommune
Statens vegvesen starter reguleringsplanarbeid for å legge bedre til rette for fotgjengere og syklister ved Bygdøylokket. Det innebærer bl.a. egen undergang for fotgjengere her. Foto: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Oslo