Statens vegvesen foreslår i planprogrammet å utrede fire alternativer til løsning for Lysaker kollektivterminal. De fire er valgt ut fra tidligere siling

Kartskissen viser nye og eksisterende lokalveier samt hvilke lokalveier som stenges for biltrafikk. Foreslåtte lokalveiløsninger er like for alle fire utredningsalternativer.
Kartskissen viser nye og eksisterende lokalveier samt hvilke lokalveier som stenges for biltrafikk. Foreslåtte lokalveiløsninger er like for alle fire utredningsalternativer. Illustrasjon: Aas Jakobsen AS

Planprogrammet legger opp til at busser som skal snu på Lysaker tar av fra E18 etter Lysakerlokket via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18 og til avstigningsplasser. Plasseringen av avstigningsplassene er noe ulik i de fire alternativene. Deretter kjører bussene til venteplass. Plasseringen av venteplassene er det som skiller de ulike alternativene mest.

Fra venteplassene kjører bussene til påstigningsplasser langs sørsiden av jernbanen som i dag. Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18. Gatenivået legges på samme høyde som E18 med gode forbindelser for gående og syklende både vest- og østover. For å få til dette må Strandveien stenges for biltrafikk sør for E18. Sykkelbrua fra Lysakerlokket må rives og vil erstattes av ny forbedret
sykkelbru.

De fire alternative løsningene:

Venteplasser i betongtunnel under Strandveien (alternativ 15)

Kartskisse alternativ 15 Lysaker kollektivterminal
Alternativ 15: Venteplasser i betongtunnel under Strandveien Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18 og til avstigningsplasser i betongtunnel nord for E18. Deretter kjører bussene i en vendesløyfe under E18 til venteplasser under gatenivået mellom E18 og Strandveien 8 (Lundingården), dvs. sør for E18. Fra venteplassene kjører bussene på nytt under E18 til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen som i dag. I dette systemet er det ingen krysningspunkter mellom buss og gående/syklende eller andre kjørende.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18, og et bygulv/torgområde mellom bussrampen og Lundingården. Bygulvet legges på samme bakkenivå som E18 og har gode forbindelser for gående og syklende både vest- og østover.

Venteplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien (alternativ 17)

Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Reguleringsplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien
Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Venteplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Detter kjører bussene på ny bru over Lysakerelva inn til Lilleakerveien 2, og videre under Lilleakerveien til venteplasser i bergtunnel.  Fra venteplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården.  Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende mot Lysakerelva både vest- og østover.

Venteplasser under jernbanebrua (alternativ 7)

Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser under jernbanebrua
Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: venteplasser under jernbanebrua Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser nord for jernbanen. Videre kjører bussene til rventeplasser under/syd for eksisterende jernbanebru. Fra venteplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Løsningen innebærer at avstigningsplasser for buss legges i et areal hvor Fornebubanen planlegger ny taxi og kiss&ride. Dette medfører behov for å revidere løsninger i vedtatt plan for Fornebubanen, slik at alle funksjoner opprettholdes.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.

Venteplasser  i fjellhall i Strandveitunnelen (alternativ 9)

Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen
Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: venteplasser i fjellhall i Strandveitunnelen Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Deretter kjører bussene gjennom terminalområdet nord for E18, over Lysakerlokket, og til venteplasser i Strandveitunnelen. Fra venteplassene kjører bussene tilbake på E18, tar av etter Lysakerlokket, krysser under E18, og kjører til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.