Statens vevesen vil i slutten av 2022 legge planprogram for Lysaker kollektivterminal ut på høring. Fire alternative løsninger er aktuelle.

  • Venteplasser i betongtunnel under Strandveien

Kartskisse alternativ 15 Lysaker kollektivterminal
Alternativ 15: Venteplasser i betongtunnel under Strandveien Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18 og til avstigningsplasser i betongtunnel nord for E18. Deretter kjører bussene i en vendesløyfe under E18 til venteplasser under gatenivået mellom E18 og Strandveien 8 (Lundingården), dvs. sør for E18. Fra reguleringsplassene kjører bussene på nytt under E18 til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen som i dag. I dette systemet er det ingen krysningspunkter mellom buss og gående/syklende eller andre kjørende.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18, og et bygulv/torgområde mellom bussrampen og Lundingården. Bygulvet legges på samme bakkenivå som E18 og har gode forbindelser for gående og syklende både vest- og østover.

  • Venteplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien

Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Reguleringsplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien
Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Venteplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Detter kjører bussene på ny bru over Lysakerelva inn til Lilleakerveien 2, og videre under Lilleakerveien til reguleringsplasser i bergtunnel.  Fra venteplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården.  Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende mot Lysakerelva både vest- og østover.

  • Venteplasser under jernbanebrua

Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser under jernbanebrua
Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: venteplasser under jernbanebrua Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser nord for jernbanen. Videre kjører bussene til rventeplasser under/syd for eksisterende jernbanebru. Fra venteplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Løsningen innebærer at avstigningsplasser for buss legges i et areal hvor Fornebubanen planlegger ny taxi og kiss&ride. Dette medfører behov for å revidere løsninger i vedtatt plan for Fornebubanen, slik at alle funksjoner opprettholdes.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.

  • Venteplasser  i fjellhall i Strandveitunnelen

Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen
Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: venteplasser i fjellhall i Strandveitunnelen Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Deretter kjører bussene gjennom terminalområdet nord for E18, over Lysakerlokket, og til venteplasser i Strandveitunnelen. Fra venteplassene kjører bussene tilbake på E18, tar av etter Lysakerlokket, krysser under E18, og kjører til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.