Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En konsekvensutredning viser at ny veglinje utenfor Vinjeøra vil gi billigere veg, bedre fremkommelighet og redusert ulykkesrisiko.

I reguleringsplaner fra 2013 og 2015 går ny E39 tvers gjennom Vinjeøra. Våren 2021 reiste Statens vegvesen spørsmålet om ny E39 heller burde legges utenom tettstedet.

For å få svaret på dette satte Statens vegvesen i gang et utredningsarbeid, og besluttet å starte et planarbeid etter plan- og bygningsloven.

-Det var viktig for oss å få svar på om en helt ny veglinje ville gi flere fordeler for framkommeligheten, trafikksikkerheten, lokalsamfunnet og kostandene, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Plan med konsekvensutredning (KU) ble valgt for å kartlegge de negative og positive konsekvensene ved å bygge etter de to alternativene.

  • Alternativ 1: Vedtatt linje gjennom Vinjeøra
  • Alternativ 2: Helt ny veglinje utenom Vinjeøra

Statens vegvesen kunngjorde oppstart av et reguleringsarbeid mellom Stormyra og Barhals i mai 2021. Nå foreligger resultatet av KU-arbeidet.

Bildet viser to alternativer for ny veg
Alternativ 1 følger vedtatt linje gjennom Vinjeøra, mens alternativ 2 legges utenom tettstedet. Foto: Statens vegvesen

Kan ikke ta valget på bakgrunn av ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvensutredningen så på både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av vegbyggingen. Ikke-prissatte konsekvenser er en samling av ulike fagtemaer som landskap, friluftsliv og bygdeliv, naturmangfold, naturressurser og kulturarv. I denne konsekvensutredningen viser det seg at det er vanskelig å skille mellom de to alternative veglinjene basert på ikke-prissatte konsekvenser. 

De ulike fagtemaene slår ulikt ut for de to alternativene. Men samlet sett så kommer alternativene noenlunde likt ut. Statens vegvesen kan ikke og vil ikke vektlegge enkelte fagtema mer enn andre, for å gjøre det slik at et alternativ kommer mer fordelaktig ut.

 -Vi har brukt en helt nøytral tilnærming til de ulike fagtemaene som fagfolkene har utredet. Alternativene kan ikke skilles godt nok fra hverandre, og vi kan ikke foreta valget av veglinje basert på de ikke-prissatte konsekvensene, sier Innerdal.

Veglinje utenom Vinjeøra har lavere ulykkesrisiko og bedre fremkommelighet

Heller ikke for de prissatte konsekvensene er forskjellene særlig store. Prissatte konsekvenser er for eksempel trafikant- og transportbrukernytte, ulykkeskostnader og støy. Selv om forskjellene ikke er store, er det visse ulikheter mellom alternativene. Etter en samlet vurdering velger Statens vegvesen å anbefale alternativ 2 forbi Vinjeøra. Med denne begrunnelsen:

  • Meterprisen er billigere fordi man får bygd mer veg oppover mot Søo bru for samme beløpet.
  • Økt framkommelighet på grunn av flatere veg med 5 km med 90-sone.
    Alternativ 1 har enn maks stigning på litt over 6 %. Dette gjør at tyngre kjøretøy ikke klarer fartsgrensen på 80 km/t. Alternativ 2 har en maks stigning kun på noe over 3%, som er gunstig for tunge kjøretøy. Tunge kjøretøy utgjør cirka 18% av trafikken på strekningen.
  • Ulykkeskostnadene kommer bedre ut. Alternativ 2 har færre kryss og avkjørsler med av- og påkjøringer enn alternativ 1, der man reduserer blandingen av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Dette reduserer ulykkesrisikoen.

Statens vegvesen sin visjon om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken, og økt trafikantnytte og framkommelighet veies tungt når alternativ 2 velges.

Dagens veg vil bli lokalveg

Ved å legge ny E39 utenfor Vinjeøra vil dagens E39 mellom Stormyr kryss og Barhals fungere som lokalveg. Den vil kobles til eksisterende veg både på Barhals og Stormyra, slik at lokaltrafikken fra Vinjeøra har muligheter til å kjøre inn på ny E39 både mot øst og vest på denne sløyfen. Ny E39 kobles til dagens E39 cirka 900 meter øst for dagens Stormyrkryss. Videre vil den gå cirka 2000 meter i dagens E39 fram til Søo bru i retning Hemnekjølen.

Sender over reguleringsplan til Heim kommune

Som følge av valget av den nye veglinja vil Statens vegvesen nå oversende reguleringsplanen E39 Stormyra-Barhals, alternativ 2, til Heim kommune. Målet er at kommunen skal legge planen ut til offentlig ettersyn i løpet av februar/mars 2022, med vedtak i kommunestyremøtet i juni eller i september.

På grunn av planarbeidet, forventer Statens vegvesen forsinkelser i anleggsstarten, men noe av tidstapet skal tas igjen i anleggsperioden. Dette gjør at åpningen av vegen fortsatt kan bli i løpet av sommeren 2025.

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Odd Helge Innerdal
Prosjektleder
Tlf. 47 38 1990
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag