Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er Samferdselsdepartementet som avgjør om planarbeidet skal være statlig eller kommunalt. Vegvesenet avventer svar på forslaget.

Statens vegvesen har i et brev til Samferdselsdepartementet bedt om en vurdering på forslag om at planarbeidet bør kunne gjennomføres med kommunene som planmyndighet og ber om tilbakemelding på om departementet er enig i denne vurderingen.

Det som ligger til grunn for brevet er nye forespeilte budsjettrammer for ny Nasjonal Transportplan (NTP) i 2024. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet mener det vil kunne ta lang tid før det vil være aktuelt med full utbygging av strekningen og at det dermed ikke vil være hensiktsmessig å bruke statlig plan.

Prosjektet har en framdrift som kan legge til rette for byggestart etter 2033 og heile prosjektet kan være ferdigstilt i 2038. Endringene som nå er foreslått endrer ikke på denne framdriften, men prosjektet er avhengig av finansiering fra stortinget og prioritet i NTP.

Kommundelplanen er under arbeid og er planlagt å legges på høring i 2024

Kommundelplanen omfatter overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen. Valg av endelig veitrasé, plasseringer av kryss, veistandard, bruk og vern av arealer nær veien og byggegrenser er sentrale avklaringer som tas i en kommunedelplan. Neste og siste fase i planleggingen av en stor veiutbygging er reguleringsplanen. Dette er en detaljering av det som er vedtatt i kommunedelplanen.

Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Rogaland