Statens vegvesen utreder en tunnel for strekningen Abildsø-Fjellhus.

I løsningen ligger den sørlige tunnelåpningen på Abildsø, men ender i Fjellhus i nord. Prosjektet inkluderer nytt Teisenkryss og nedlegging av Ulvensplitten. Det nye krysset kobler sammen E6 og Ring 3 - med andre ord vil den ha alle forbindelser.

Planen inneholder en tunnelstrekning på cirka 4,5 km fra Abildsø til Fjellhus. Tunnelen har kobling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset. Tunnelens hovedløp føres videre nordover til eksisterende E6 på Strømsveien ved Fjellhus.

Tunnelen vil i tillegg til å forkorte lengden på E6 med cirka 1,5 km, også avlaste Ring 3 for E6-trafikk og mange tunge kjøretøy på en strekning på cirka åtte kilometer. Dette gir bedre støy og luftkvalitet langs hele strekningen mellom Ryen og Teisen.

Prosjektet inkludere flere tiltak. Sykkelekspressveg og bussveg langs E6 mellom Trosterud og Teisen. E6 mellom Teisen og Fjellhus senkes og legges lokk på, slik at Ulvenveien og Teisenveien sammenkobles. Lokket vil bidra til bedre støy og luftforhold i dette området. Oppå lokket vil det være kollektiv, sykkel- og gangveger. 

For å oppnå prosjektets mål om bedre fremkommelighet for næringstransport, har prosjektet lagt inn løsninger for sydvendt adkomst til Alnabruterminalen. Dette har stor samfunnsnytte.  

E6 Oslo Øst ble ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033, prosjektet er derfor satt på vent 

Kart med fokus på strekning 2
Illustrasjonen viser strekning 2.