Regjeringen har som ambisjon å binde Vestlandet sammen med en opprustet og ferjefri E39.
Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Halvert reisetid

Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen er innom byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger – i tillegg til at en rekke strekninger på land også skal utbedres. 

Hvordan nå målet?

Det er etablert et eget prosjekt som skal har som oppgave å bidra til at en slik utbedring vil styrke forholdene for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner.

Prosjektet skal bidra til at vi finner ulike teknologiske løsninger som gjør fjordkryssingene mulig. Det ses også på sikkerhetsaspekter, både i planleggingen, under bygging og ved bruk. Det ses på miljøaspekter ved byggingen, driftingen og vedlikeholdet, og hvordan kan man bruke et slikt anlegg til eventuelt å produsere sin egen energi og kanskje også bidra til lading av biler langs vegen. Videre vil prosjektet bidra til at vi bruker kontraktsformer som gjør gjennomføringen effektiv og får utnyttet kompetansen i markedet.

Første ferjeavsløsningsprosjekt vedtatt

NTP 2018-2029 legger opp til en rekke investeringer framover. Rogfast blir det første ferjeavløsningsprosjektet, og arbeidet startet opp i 2017. Med sine 26,7 kilometer vil Rogfast bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel, samtidig som den også blir den dypeste (392 meter). Prosjektet har en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner, og etter planen skal byggingen være ferdig i 2025/2026.

Organisering av prosjektet

Det er etablert ei styringsgruppe som blir ledet av vegdirektøren. Der deltar også direktørene for fagdivisjonene Utbygging og Teknologi og samfunn. 

I tillegg deltar direktør og en representant for styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet. Planlegging og bygging av prosjektene langs E39 blir styrt av de aktuelle fagdivisjonene. 

Ekstern referansegruppe med politikere

Statens vegvesen inviterer til dialogmøter med fylkesordførerne i Trøndelag, Vestland og Agder én til to ganger hvert år, og disse utgjør referansegruppa. Gruppa skal være en informasjonskanal og en arena for det politiske nivået der de kan komme med innspill til Statens vegvesen som byggherre.

Sju delprosjekt

Leder for prosjektet er Tore Askeland og prosjektet er organisert i sju delprosjekter.

Animasjon