Målsettinga i prosjektet er en strekningsvis utbedring av fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos, og ny fv. 720 fra fv. 17 til Malm.

Finansielt er prosjektet delt i to; en del sør for Sprova og en del nord for Sprova.

Sør for Sprova blir det en stor omlegging av hele vegtraseen forbi Vellamelen, og ny veg til Malm. Se egen prosjektside her.

Nord for Sprova er prosjektet delt inn i 21 delprosjekter (se kart ovenfor), i prioritert rekkefølge.

Fylkeskommunenes plan til prosjektinnhold  og
Vedleggene: