Den totale kostnaden for utbyggingen er dermed beregnet til 4,5 milliarder 2018-kroner.

Den endelige bompengeutredningen, med sikte på å få Stortingets tilslutning til en samlet finansieringsløsning, er planlagt lagt fram til lokalpolitisk behandling så snart det foreligger en beslutning om å gjennomføre byggetrinn 2.