I Handlingsprogrammet som ble lagt fram 13. februar 2014 er prosjektet foreslått finansiert med 980 millioner kroner (statlige midler) og 2400 millioner kroner (annen finansiering).

Den endelig bompengeutredning, med sikte på å få Stortingets tilslutning til en samlet finansieringsløsning, er planlagt lagt fram til lokalpolitisk behandling så snart det foreligger en beslutning om å gjennomføre byggetrinn 2.