Forsidebilde O3 - nyE18 Bjørvikaprosjektet er sentralt i Oslopakke 3. Her utvikles en ny bydel med god tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

 

  • Eksempler på store prosjekt fra de senere årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Follobanen.

  • I tillegg kommer mange små og mellomstore prosjekt, som oppgradering av T-banelinjer og trikketraséer, holdeplasser og kollektivknutepunkt samt tiltak for syklende og gående og trafikksikkerhet.

  • Kollektivtilbudet styrkes også gjennom Oslopakke 3. Det har blitt flere avganger, nye T-banevogner og mange har fått et enklere og billigere takstsystem.

 

Det ble inngått en revidert avtale for Oslopakke 3  i juni 2016. Avtalen har en økonomisk ramme på 100 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

På våre sider finner du informasjon om de viktigste tiltakene og hvordan det arbeides med Oslopakke 3.