Varsel om utvidelse av planområdet rv. 70 Rensvikkrysset–Rensvikholmen

— Det varsles med dette om utvidelse av planområdet for pågående planarbeid med reguleringsplan for rv. 70 Rensvikkrysset–Rensvikholmen. Oppstart av planarbeid ble varslet i september 2015. Planarbeidet gjøres i samarbeid med Kristiansund kommune, og utføres som en detaljregulering, etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Kristiansund: Arkeologiske registreringer

— Det skal gjøres arkeologiske registreringer på strekningen Rensvikkrysset-Rensvikholmen i forbindelse med planlegging av ny riksveg 70 i Kristiansund.

Kristiansund: Bystyret fastsatte planprogram

— Planprogram for reguleringsplan rv. 70 Seivikakrysset-Vikansvingen og rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen ble fastsatt i Kristiansund bystyre den 23. juni 2015.

Kristiansund: Arkeologiske registreringer

— I mai og juni ble det gjort arkeologiske registreringer langs rv. 70 på Nordlandet i Kristiansund. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som er ansvarlig for registreringene.