Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Framtidens terminalstruktur for godstransport i Oslofjordområdet kommer i neste NTP.

Framtidens godstransport må være effektiv, sikker og miljøvennlig. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket har utredet alternative løsninger for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. 

Konseptvalgutredningen (KVUen) om terminalstruktur i Oslofjordordområdet viser at det er nok terminalkapasitet i Oslofjordområdet, når en ser vei, sjø og bane i sammenheng – men kapasitetsutfordringer for gods på jernbane. Utredningen anbefaler en trinnvis utvikling av godsterminalen på Alnabru i Oslo. Hauerseter ved Gardermoen vil være det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal.

KVU-en er i stor grad harmonisert med Alnabru utredning fase 2 (Jernbaneverket)

Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet