Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har hatt oppstartsmøte for arbeidet med kommunedelplanen for rv. 19 med Moss kommune.

Det må gjøres noen justeringer på planprogrammet som er utarbeidet tidligere. Deretter varsles det formell oppstart av planarbeidet. Det blir sendt ut kunngjøring/varsel når vi legger planprogrammet ut på høring.

Statens vegvesen ønsker en bred og god medvirkning i planprosessen og vil arrangere åpne møter.

Anbefalinger og føringer

Samferdselsdepartementet har fastsatt hovedlinjene for videre planlegging av rv. 19 i Moss. Følgende alternativer utredes i en kommunedelplan med konsekvensutredning:

  • Nullplussalternativet
  • Alternativ 4
  • Alternativ 5
  • Alternativ 6

KVU-estimat for rv. 19 er fastsatt til 4,0 milliarder 2021-kroner med utgangspunkt i alternativ 4.

Utbygging av havnespor er ikke et statlig prosjekt, og en eventuell merkostnad for havnespor som følge av ny rv. 19 finansieres derfor ikke av staten.

Trafikantbetaling bør utredes i neste fase, og bli en del av totalbeslutningen.

Plassering av ferjeleie bør avklares, da det kan ha innvirkning både på valg av alternativ og løsning og dimensjonering i alternativene.

Grunnforholdene

Det er stor usikkerhet om grunnforholdene med flere kjente kvikkleireområder. Det anbefales å gjøre grunnboringer for å få bedre oversikt over korridorenes grunnforhold.

Statens vegvesen vil starte grunnundersøkelser til høsten. Dette vil bli varslet.

Alternative veglinjer rv. 19 Moss Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken