Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Løten kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for Veenskrysset ved innkjøringen til Løten sentrum.

Venskrysset er planlagt bygget om til rundkjøring. Kartillustrasjonen viser hvordan den nye rundkjøringen vil se ut når den står ferdig. Vi skal ogås skifte ut brua som krysser Vingerjessa.
Veenskrysset er planlagt bygget om til rundkjøring. Kartillustrasjonen viser hvordan den nye rundkjøringen vil se ut når den står ferdig i 2022. Vi skal også skifte ut brua som krysser Vingerjessa. I tillegg er det planlagt nye vann og avløpsrør og vedlikehold av en støyskjerm.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15.10.21- 26.11.21. Statens vegvesen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7.

Når fristen for innspill har gått ut, vil alle innspill til reguleringsplanen gjennomgås. Behovet for å gjøre endringer i planmaterialet vil bli vurdert. Deretter vil Statens vegvesen sende over et endelig planforslag til Løten kommune for sluttbehandling. Det er Løten kommunestyre som fatter et endelig vedtak om reguleringsplanen.

Hva er formålet med planen?

- Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny rundkjøring i krysset mellom Kongsvegen (tidl. rv. 3) og Kirkevegen/Stasjonsvegen  (fv. 1844). Videre legges det til rette for bygging av ny bru over Vingerjessa og busslommer vest for ny rundkjøring. Dagens gang- og sykkelveg langs Kirkevegen justeres slik at den i større grad følger den nye, omlagte fv. 1844. Stigningen på den nye gang- og sykkelvegen vil ikke bli fullt så bratt som i dag, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Geir Pedersen.

- Langs Stasjonsvegen, sør for ny rundkjøring legges det til rette for å bygge gang- og sykkelveg fram til Venslivegen, sier Pedersen.

Pedersen sier videre at før vi kan sette i gang med hovedelementene i planen skal Løten kommune gjøre en del arbeider. Løten kommune og Hias vil legge om og renovere vann- og avløpsledninger i området.

Åpen kontordag

Vi inviterer til åpen kontordag torsdag den 4. november kl. 14.00-18.00 på Statens vegvesens kontorrigg på Ånestad, Chausseen 670. Her er representanter fra Løten kommune og Statens vegvesen til stede for å svare på spørsmål og ta imot innspill. Kom når det måtte passe i det oppgitte tidsrommet.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader eller innspill til planforslaget sendes innen 26.11.21 til:

  • Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller
  • til .

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Geir Pedersen på telefon 90 97 16 08 eller e-postadresse .

Aktuelt for fylke(r): Innlandet