Statens vegvesen skal i samarbeid med Stor-Elvdal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Søre Bjøråa bru.

Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge ei ny bru i ny veglinje og sanere dagens bru med tilstøtende veg. Dagens bru må nå erstattes for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Ny bru vil tilfredsstille dagens krav som blant annet er at brua skal ha en dimensjonerende brukstid på 100 år.

Planen blir en detaljreguleringsplan som vil fastsette et område til vegformål der det i dag er regulert som LNF-område i kommuneplanen.

Med dette varsler vi om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 8. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.

Planområdet

Planavgrensning vist på kart
Kartutsnitt - planavgrensning med skissert veglinje. Illustrasjon: Statens vegvesen

Om tiltaket

Dagens Søndre Bjøra bru er ei overgangsbru for rv. 3 over elva Søre Bjøråa rett nord for Strandheim, ca 13 km nord for Koppang. Brua ble bygget i 1968. Mange naturskader fra flom, kjøreskader og nedbrytning ved salt og frost har skjedd etter byggeåret, og ekstremværet «Hans» i 2023 gav en avgjørende skade. Brua har nådd sin levetid som følge av byggekvalitetene, kombinert med de ytre påvirkningene. Tiltaket inkluder en utbedring nordover til den tilstøtende utbedringsstrekningen Søndre Bjøråa bru–Atna syd, 600 m nord for dagens bru. Brua og tilstøtende veg tilfredsstiller ikke dagens normalkrav.

Forslaget er å avvikle trafikken på dagens bru fram til en ny bru er bygget på et nytt sted, og riksvei 3 må legges i en ny veglinje. Deler av skogarealet i nærheten må omdisponeres til vegareal. De deler av dagens vegareal som utgår kan tilbakeføres til natur. Noe nabogrunn må benyttes midlertidig til provisorisk trafikkavvikling og riggområde.

Tiltaket har ikke en egen bevilgning i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. Brua må skiftes ut raskt som følge av de avgjørende skadene som brua fikk under ekstremværet «Hans» i 2023. 

Innspill

Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen så snart som mulig. Disse sendes til oss skriftlig enten på epost til eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Frist for innspill er satt til 13. august 2024. 

Spørsmål

Spørsmål kan stilles på e-post eller telefon 90873317.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet