Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen, i samarbeid med Gran kommune vil igangsette planarbeid med detaljregulering for rv. 4 Lygna, plan-id e296.

Tiltaket og kort beskrivelse

Reguleringsplan for Rv.4 Lygna ble først vedtatt 18.6.2020. Det er nå nødvendig å redusere bl.a. inngrep i myr og de negative miljøkonsekvensene dette medfører, samt redusere kostnader. Det arbeides derfor nå med planlegging av en forenklet løsning etter ny dimensjoneringsklasse H1 etter ny vegnormal fra 2021, med vegbredde 9 m.

Hensikten med ny reguleringsplan er å legge til rette for utbygging av ny riksveg 4 etter denne standarden, i stedet for det som lå til grunn for gjeldende plan. Dette vil bety at man i større grad nå vil utbedre eksisterende veg og i mindre grad bygge ny veg i uberørt terreng/myr. Dette innebærer også at lokalveg/gang- og sykkelveg vil bli lagt inntil eksisterende veg på nord/nordvestsiden av denne.

Planområdet

Illustrasjonskart planområdet rv. 4 Lygda. Illustrasjon: Statens vegvesen
Planområdet rv. 4 Lygda. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planområdet blir tilnærmet som i gjeldende plan, men med noe utvidelse / forskyvninger mot nord /nordvest for å få plass til lokalveg/gang- og sykkelveg. Samtidig vil planen på motsatt side av rv. 4 ha samme avgrensning som i forrige plan, da de regulerte vegarealene her skal endres til LNF- områder. Strekningen som reguleres er like lang som i gjeldende plan, ca. 5,5 km lengde på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Planen vil også omfatte kryss/adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur.

Det er avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen vil forestå utlegging til offentlig ettersyn og behandling av merknader iht pbl §3-7.

Planen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, med forskyvninger i formål innen denne. Selv om planområdet utvides noe er det oppstartsmøte med Gran kommune 21.4.2022 vurdert at disse arealene er så små at konsekvensutredning ikke er påkrevet etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet forslag til planprogram. Virkninger av planendringene vil likevel bli vurdert og beskrevet i planen.

I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid lagt ut på kommunens hjemmeside:

Frist for uttalelser til planoppstart

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes innen 15. juni 2022 til:

  • via e-torg/altinn,
  • på e-post til ,
  • eller i brev til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
  • Merk innspillet «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna»

Kopi av kommentarer/ innspill sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran.kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Planprosess og medvirkning

Det presiseres at dette er et varsel om at reguleringsarbeid skal settes i gang.
Det bes derfor nå om innspill til momenter som bør hensyntas under utformingen av planforslaget.

Komplett planforslag til offentlig ettersyn vil bli utarbeidet senere, slik at det blir anledning til å uttale seg om detaljer i planforslaget da.

Kontakt

Spørsmål til planen kan også rettes til Cassandra Mood Hummel, eller til Gran kommune .

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken