Forslag til reguleringsplan for rv. 7 Lindelien–Kittilsviki i Flå kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn fra 1. august til 20. september 2023.

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå kommune til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12.10. 

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legg reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar planen.

Formålet med planen

Hensikten med prosjektet er å utbedre dagens rv.7 (Hallingdalsvegen) mellom Lindelien i sør til Kittilsviki i nord med bedre trafikksikkerhet og legge til rette for en enhetlig vegstandard fra den nye vegen ved Ørgenvika og videre nordover.

Planprosess og medvirkning

I høringsperioden vil Statens vegvesen være tilgjengelig for befaringer med naboer og interessenter i planområdet. Ønske om befaring kan meldes til planleggingsleder Simen Aa. Haga, på e-post simen.aastorp.haga@vegvesen.no

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeider med grunnerverv starter normalt når reguleringsplan er vedtatt. Det er vedtatt reguleringsplan som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Merknader og innspill

Kontakt planleggingsleder Simen Aa. Haga på e-post simen.aastorp.haga@vegvesen.no dersom plandokumentene ønskes tilsendt per post.

Merknader til planen sendes skriftlig innen 20.september 2023 til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller firmapost@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Viken