Prosjektet omfatter tiltak mot utforkjøringsulykker, bl.a. kurveutbedringer og utbedring av sideterreng.

Tiltakene startet i 2021. 

Prosjektet "rv. 9 Trafikksikkerhetstiltak" tar for seg utbedringer på strekninger som fra tidligere har tilfredsstillende kurvatur og to kjørefelt med gul midtstripe. Prosjektet omfatter nødvendig planlegging, prosjektering og bygging for å etablere en mer trafikksikker veg.

Typiske tiltak i dette prosjektet er utvidelse av sikkerhetssonen til inntil 6 meter og etablering av siktsoner. Utvidelse av sikkerhetssonen innebærer sprenging av fjellskjæringer, fjellnabber og enkeltstein, utslaking av vegskåninger, etablering av nytt grøfteprofil, vegetasjonsrydding, forlenging av stikkrenner med nye inntakskonstruksjoner, nedtaking, lagring og oppsetting av skilt. Prosjektet omfatter også noen utbedringer av eksisterende veg, slik som breddeutvidelse, kant- og vegforstrekninger og kurveutbedringer.

Eksempler på steder som vil bli utbedret:

  • Rv. 9 Reimarmo syd, kurveutbedring
  • Rv. 9 Storstraumen, kurveutbedring

Vei:
Rv. 9
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
80 mill. kr i 2022.
Oppstart:
August 2022
Antatt åpnet:
Desember 2023

Strekningen fra Stemmen i Vennesla kommune til Reimarmo i Valle kommune. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Setesdal trafikkstasjon, Bjoråvegen 3, EVJE

Kontakter

Audun Aas

Byggeleder for rv. 9 trafikksikkerhetstiltak
Telefon:
90 72 00 34
E-post:

Håvard S. Fjærbu

Byggeleder for rv. 9 Storstraumen
Telefon:
90 74 94 71
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: