Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen rv. 22 / rv. 111* Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord / rv. 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo.Trafikkberedskap har også vært et viktig moment bla. for å vurdere omkjøringsmulighet  for modulvogntog dersom E6 skulle bli stengt i en periode.

Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111 / rv. 22 / fv. 22 Fredrikstad–Lillestrøm–Nittedal, samt fv. 120 Moss–Elvestad–Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Konseptvalgutredning (KVU) og KS1 for vegforbindelse øst for Oslo, som er en bestilling gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er gjennomført og ligger hos Samferdselsdepartementet til vurderering. 

Kart analyseområdet til KVU

* Rv. 111 ble hetende rv. 22 fra mars 2019.