Befolkningen i hovedstadsregionen vokser kraftig, og det stilles store krav til god og sømløs mobilitet. Teknologien utvikler seg raskt og skaper stadig nye løsninger for mer bærekraftig, enklere og mer kostnadseffektiv transport. Med store og krevende utfordringer på både miljø, urbanisering og kostnadskrevende investeringer i årene fremover, er det viktig for oss å følge den teknologiske utviklingen tett og forstå hvordan nye muligheter best kan utnyttes. Sammen tilbyr vi smartere mobilitetstjenester.

Konseptet

Prosjektet skal pilotere nye mobilitetstjenester og jobbe med tett involvering av innbyggere og næringsliv, blant annet gjennom bruk av forskningskonseptet Living Lab.

Ved å la både innbyggere og næringsliv delta i utvikling og utprøving av tjenestene, skal vi sammen finne ut hva som fungerer bra.

Pilotene skal være en integrert del av deltakernes normale hverdag med fokus på tjenester og nytteverdi for brukerne.
Det er et uttalt mål at prosjektets erfaringer og læring skal deles med andre, og være tilgjengelig for det offentlige, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Overordnede målsettinger

De overordnede målsetningene i Nasjonal Transportplan er også overordnet målsettinger for dette prosjektet. STOR prosjektet skal bidra til å:

  • bedre fremkommelighet for personer og gods
  • redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
  • redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn, og redusere andre negative miljøkonsekvenser