Statens vegvesen prioriterer, både på nasjonalt og regionalt nivå å utvikle knutepunkter og terminaler for å oppnå en effektiv gods- og persontrafikk. I tillegg skal vi  sikre god tilknytning mellom knutepunktene og det øvrige transportsystemet.

Planområdet omfatter riksveg 509 Sømmevågen og Flyplassvegen i sør til E39 ved Finnestadgeilen i nord. Området inkluderer Sømmevågen, Risavika, Hafrsfjord bru, fylkesveg 409 fra Sundekrossen til Goa, og videre ny diagonal fram til E39 ved Finnestad.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 509 til fire felt fra Sømmevågen til Sundekrossen. Her skal to av feltene være forbeholdt tungtrafikk og kollektivtrafikk.

Deler av strekningen inngår i Bussveien som er den vedtatte framtidige kollektivsatsingen på Nord-Jæren.

Strekningen fra Sømmevågen til Kvernevik Ring sør inngår også som et pilotprosjekt for tungbil.

Det vil også bli gode og framtidsrettede løsninger for myke trafikanter. Dette løses med sykkelveg med fortau langs hele strekningen. Transportsykling er spesielt prioritert. På deler av strekningen er det egne løsninger for myke trafikanter på begge sider av vegen. 

Reguleringsplanarbeid er igangsatt (plan 0431 [vedtatt], plan 0424 [vedtatt] og plan 0527 [vedtatt] i Sola kommune samt plan 2479 [vedtatt] i Stavanger kommune).

Planarbeid for fylkesveg 409 Sundekrossen–Finnestad er også igangsatt (plan 2535 i Stavanger kommune og plan 2014003 i Randaberg kommune).

Riksveg 509 Sømmevågen vest, Flyplassvegen og videre forbi Sola skole er ferdig.