Forskningsprosjektet GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner for å gjøre raskere og bedre vurderinger av skredfare mot veg.

Prosjektet organiseres etter Forskningsrådets retningslinjer for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og ledes av Statens vegvesen i samarbeid med NGI og SINTEF.

Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og transportere lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med tilbake, skal hjelpe skredspesialistene å ta beslutninger for områder der de selv ikke kommer til.

GEOSFAIR: Geohazard Survey from Air (2021 - 2024)

Kontakt

Tore Humstad 
E-postadresse:

Om prosjektet

Håndtering av naturfarer er et fagområde med begrenset tilgang til materialene som skal undersøkes. Løsneområdene ligger i utilgjengelig terreng, og skredfaren er ofte størst i uvær og mørketid med dårlig sikt.

Informasjon om snø, steinblokker, jord- og vannmasser er ofte mangelfull. Egenskaper som skredhastigheter, utløpslengder og skadepotensial er derfor basert på et svært tynt datagrunnlag.

Skred og naturfarer forårsaker store kostnader, risiko og usikkerhet for vegene. Vi ønsker derfor å bli mer presise både i utforming av sikringstiltak, og drift av skredutsatt veg. Vi skal oppnå bedre sikkerhet, framkommelighet (oppetid) og forutsigbarhet.

Når vi bruker droner, erstatter vi ofte kostbar og forurensende helikopterbruk. Samtidig får vi nye muligheter for tilkomst og datafangst der helikopter ville vært utilstrekkelig.

Droner kan også programmeres til å gjennomføre repeterte registeringer av fareområder. Ved hjelp av kunstig intelligens, kan data fra slike automatiserte inspeksjonsrunder gi forvarsel om skredfare og indikere hvor en bør sette inn ressurser for mer detaljert oppfølging.

Prosjektet tar først og fremst for seg snøskred, men tanken er at metodene som utvikles skal kunne brukes på alle naturfarer.

Et samarbeid med leverandører og entreprenører er en vesentlig suksessfaktor, og bransjen vil derfor inviteres inn i pilotprosjekter og feltdemonstrasjoner underveis i prosjektet.

Statens vegvesen vil synliggjøre behov på vegne av alle vegeiere og bidra til å styre teknologiutviklingen for å møte disse behovene på kort og lang sikt. Flere fagseksjoner i Statens vegvesen vil delta aktivt i prosjektets utredninger, feltforsøk, pilotprosjekt og rapportering.

Prosjektet skal også kobles til E8 Borealis som nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi.

Sist oppdatert:

Pågående programmer og prosjekter