Infrastruktur som bygges av Statens vegvesen skal være universelt utformet, slik at alle kan reise.

Bilde av gangveien mot hovedinngangen til Rikshospitalet, med kontraster som gir naturlige ledelinjer.
Kontraster gir naturlige ledelinjer for gangveien / adkomsten mot hovedinngangen til Rikshospitalet i Oslo. Foto: Knut Opeide

Det betyr at vi skal bygge et transportsystem med god kvalitet der alle mennesker uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem.

Trinnfri atkomst, ledelinjer, tydelig informasjon og gangveier uten hindringer er sentrale elementer for at transportsystemet skal være tilgjengelig for alle.

Universell utforming i alle ledd

Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger.

Viktig å sikre en sammenhengende reisekjede

Statens vegvesen har et koordineringsansvar for universell utforming i veisektoren. Vi arbeider for bedre koordinering mellom ulike aktører, transportformer og forvaltningsnivå. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende reisekjede, fra dør til dør.

Enklere reisehverdag er et mål i Nasjonal transportplan. Utformingen av transportsystemet skal bidra til at Norge er et godt sted å leve og bo i framtiden, uavhengig av alder og funksjonsevne. Universell utforming er et sentralt prinsipp for å oppnå dette.

Vil du vite mer om universell utforming?

Kurshefter

Nettkurs

Brukerorganisasjoner

Andre nyttige lenker

Universell utforming av veger og gater