Godkjenning og brukstillatelse er hjemlet i forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften) og forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.).

Vegdirektoratet har ansvar g koordinerende oppgaver for å påse at alle sider ved sikkerheten i en tunnel er ivaretatt, og å treffe de nødvendige tiltak for å sikre samsvar med innholdet i denne forskriften. Vegdirektoratet skal gi tillatelse til at tunneler tas i bruk. Før tillatelse gis skal det innhentes uttalelse fra brannvernmyndigheten.

Ny sjekkliste for sikkerhetsdokumentasjon og ny eRoom-løsning

Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk har utarbeidet ny sjekkliste med veileder Sikkerhetsdokumentasjon for tunneler (PDF) som erstatter tidligere sjekkliste «Oversikt over sikkerhetsdokumentasjon for tunneler». Den nye sjekklisten angir hvilken dokumentasjon som skal oversendes Vegdirektoratet i forbindelse med sikkerhetsgodkjenning før byggestart og før åpning i henhold til forskriftskrav. Siste versjon av gjeldende sjekkliste vil ligge her på vegvesen.no.

Den største forskjellen på de to sjekklistene er at den nye hensyntar ulike behov for dokumentasjon ved totalentrepriser og utførelsesentrepriser i planleggings- og byggefasen, og sikrer dokumentasjonen bedre fram til åpning av tunnelen.

Den nye sjekklisten gjelder for alle nye byggeprosjekter der tunnelforvalter søker om godkjenning før byggestart. Gammel sjekkliste for brukstillatelse før åpning gjelder fram til 1. januar 2021; ny sjekkliste gjelder etter denne dato.

All dokumentasjon i henhold til den nye sjekklisten skal lagres i en ny eRoom-løsning, som er lik for alle tunnelforvaltere. En eventuell overgangsordning i forbindelse med innlevering av dokumentasjon i henhold til gammel sjekkliste, avtales med Inspeksjon og sikkerhet.

Lenke til eRoom for hver tunnelforvalter:

For å få tilgang til eRoom, er det viktig at alle tunnelforvaltere sender navn, inkl. telefonnummer og e-postadresse på medarbeidere som skal legge inn dokumentasjon, til Kjetil Rød ved Inspeksjon og sikkerhet på e-post kjetil.rod@vegvesen.no

Det er tre uker behandlingstid etter at komplett søknad – uten forbehold – er mottatt.

Nye Veier og fylkeskommunene skal adressere alle søknader om godkjenning før byggestart og brukstillatelse før åpning til Vegdirektoratet ved Inspeksjon og sikkerhet, og sende dem til firmapost@vegvesen.no 

Statens vegvesens tunnelforvaltere skal sende søknader til til LDA10 Inspeksjon og sikkerhet i Mime 360.