Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova.

Med hjemmel i veglova er det fastsatt utfyllende bestemmelser i forskrift og vegnormaler. Formålet med regelverket er å sikre hensiktsmessig planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlig og privat veg. I tillegg til regelverket følger det nødvendige retningslinjer og veiledninger.

Se også vegvesen.no/handboker

Formelt grunnlag for tunnelområdet

Det formelle grunnlaget for tunneler er omfattende, blant annet:

  • Veglova § § 1 a) og 11 b) «Plikt til å ha og bruke styringssystem» m.m.
  • Prop. 160 L 2015–2016 Endringer i veglova (Vegtilsynet)
  • Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften)
  • Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.)
  • Forskrift om anlegg av offentlig veg, §3 Vegnormaler (LOV-1963-06-21-23-§9, LOV-1963-06-21-23-§13)
  • Relevante håndbøker (normaler)