Her finner du alle Statens vegvesens vegnormaler, retningslinjer og veiledninger.

N-V120 Premisser for geometrisk utforming av veger

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V122 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg
VEILEDNING Utgitt
2013

N-V123 Kollektivhåndboka

Utforming av kollektivanlegg på veg og gate.

VEILEDNING Utgitt
2022
2014

Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

VEILEDNING Utgitt
2021

N-V125 Gateveiledning

Planlegging og utforming av gater.

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V126 Byen og varetransporten

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V128 Fartsdempende tiltak

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V130 Vegen i landskapet

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V132 Veg og kulturmiljø

VEILEDNING Utgitt
1997

Manual V132E Roads and the Cultural Environment

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
1999

Håndbok V133 Veg og reiseliv

VEILEDNING Utgitt
1998

Håndbok V134 Veger og dyreliv

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V135 Fasadeisolering mot støy

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten

VEILEDNING Utgitt
2010

Håndbok V137 Veger og drivsnø

VEILEDNING Utgitt
2012

Håndbok V138 Veger og snøskred

VEILEDNING Utgitt
2014

Håndbok V139 Flom- og sørpeskred

VEILEDNING Utgitt
2014

Håndbok V161 Brurekkverk

Se også håndbok N101
VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok R211 Feltundersøkelser

RETNINGSLINJER Utgitt
2021
2018

V220 Geoteknikk i vegbygging

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

2. opplag med rettelser 2014. Håndbok V221 er en veiledning til håndbok N200.
VEILEDNING Utgitt
2012/2014

Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok

Råd og metodebeskrivelser
VEILEDNING Utgitt
2010

Håndbok V223 Geoteknisk opptegning

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V225 Bergskjæringer

VEILEDNING Utgitt
2020

V240 Vannhåndtering

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V250 Kalde bitumenstabiliserte bærelag

Veiledning til håndbok N200
VEILEDNING Utgitt
1997

Manual V250E Cold Bitumen Stabilized Base Courses

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
1999

Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker

Veiledning til håndbok N200
VEILEDNING Utgitt
1996

Håndbok V263 Betongdekker

VEILEDNING Utgitt
1994

Håndbok V270 Tørrmuring med maskin

VEILEDNING Utgitt
1995

Håndbok V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø

VEILEDNING Utgitt
2016

V273 Rasteplasser

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V275 Postvegen. Rettleiar for skjøtsel, restaurering og vern

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok R311 Trafikkstyringssystemer på veg

Utforming og virkemåte
RETNINGSLINJER Utgitt
2017

Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2009

Håndbok V321 Variable trafikkskilt

VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V322 Trafikksignalanlegg

Planlegging, drift og vedlikehold
VEILEDNING Utgitt
2007

Vegnormal N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
VEGNORMAL Utgitt
2023
2015

Vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
VEGNORMAL Utgitt
2021
2017

Håndbok R410 Kabler til henge-, skråstag- og buebruer

Spørsmål og kommentarer sendes til
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
RETNINGSLINJER Utgitt
2018

Håndbok V412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V413 Bæreevneklassifisering av bruer, materialer

V412 + V413 erstatter R412

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V420 Utforming av bruer

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V421 Steinhvelvbruer

VEILEDNING Utgitt
2002

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker

Normerte T-bjelker – NTB og Kant T-bjelker – KTB
VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V427 Platebruer

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V431 Ferjekai - Prosjektering

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V432 Ferjekai - Elektrohydrauliske styresystemer

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V440 Bruregistrering

VEILEDNING Utgitt
2009

Håndbok V460 Beredskapsbruer

Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V461 Beredskapsbruer, Elementoversikt

Elementoversikt, Type Mabey Universal
VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler

Håndbok R510 inngår i N500 og V520

Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler

RETNINGSLINJER Utgitt
2021

Håndbok R512 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i vegtunneler under drift

RETNINGSLINJER Utgitt
2020

Håndbok V521 Geologi og bergsikring i tunnel

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok R611 Trafikkberedskap

RETNINGSLINJER Utgitt
2015

Håndbok R612 Vegmeldingstjenesten

RETNINGSLINJER Utgitt
2006

Håndbok V621 MC-sikkerhet

Utforming og drift av veg- og trafikksystemer
VEILEDNING Utgitt
2007

Håndbok V622 Ajourhold og utsetting av referansestolper

Håndbok V622 inngår i V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Håndbok V630 Elektroveileder - nødstrømsforsyning i vegtunneler

Ikke komplett utgave, alle kapitlene ikke ferdige, men inneholder veiledningstekst og skisser til kravene om nødstrømsforsyning i håndbok N601 Elektriske anlegg.
VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok R700 Tegningsgrunnlag

RETNINGSLINJER Utgitt
2007

Håndbok R701 Retningslinjer for behandling av avkjørselssaker

RETNINGSLINJER Utgitt
Foreløpig utgave april 2008

Håndbok R702 Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg

Håndbok R702 utgår og er erstattet av ny retningslinje. Takstretningslinjene er en sammenfatning av fullmakter og sentrale føringer fra Samferdselsdepartementet.

Håndbok V710 Oversiktsplanlegging

VEILEDNING Utgitt
2000

Håndbok V711 Kreativitet i veg- og transportplanlegging

VEILEDNING Utgitt
2001

Håndbok V712 Konsekvensanalyser

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V713 Trafikkberegninger

VEILEDNING Utgitt
1989

Håndbok V714 Veileder i trafikkdata

VEILEDNING Utgitt
2011

Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler

Et eksempel
VEILEDNING Utgitt
1980

Håndbok V716 Nordisk beregningsverktøy for trafikkstøy

VEILEDNING Utgitt
2000

Håndbok V717 Brukerveileder Nord2000 Road

Norsk oversettelse og implementering i NorStøy
VEILEDNING Utgitt
2011

Håndbok V718 Bompengeprosjekter

Statens vegvesens tidligere «Håndbok V718 Bompengeprosjekter" (2014) var utarbeidet i en tid da Statens vegvesen var eneste utbygger av offentlig veg. Den nye veilederen har som mål å kunne være en nyttig informasjonskanal for også andre aktører enn Statens vegvesen

Håndbok V719 Vegoverbygg

VEILEDNING Utgitt
1992

Håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner

VEILEDNING Utgitt
1998

Håndbok V724 Lavutslippssoner for biler

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V725 Snøscooter

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V726 Veileder i teknologikvalifisering

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok R730 Etiske retningslinjer for grunnerverv

RETNINGSLINJER Utgitt
1999

Håndbok R731 Boliginnløsning

RETNINGSLINJER Utgitt
2008

Håndbok V740 Eigedomsinngrep

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V741 Skjønnsforberedelse

Grunnerverv til vegformål
VEILEDNING Utgitt
2000

Håndbok V742 Grunnerverv til vegformål – Forhandlinger

VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok V743 Grunnerverv til vegformål

Utmåling av erstatning for dyrka mark
VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok V744 Nasjonale interesser Statens vegvesen skal ivareta i arealplanleggingen og bruk av innsigelse

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok R763 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.

Retningslinjene er utdatert og gjennomgår en revidering, og er derfor fjernet fra denne siden.

RETNINGSLINJER Utgitt
Løpende
2021
2018

Håndbok V770 Modellgrunnlag

Håndbok V770 Modellgrunnlag beskriver hvordan 3D-modeller kan brukes i veiprosjekter, og stiller kvalitetskrav til grunnlagsdata, modeller og andre dokumentasjonstyper. Klikk overskriften for mer informasjon om håndboken.

Veiledning Utgitt
2015
2017
2017

Håndbok V771 Veiledning knyttet til valg av kontraktstrategi

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V773 Byggekontrakter

VEILEDNING Utgitt
2019

N801 Nasjonale rutedata

Fra 1. april 2017 forvaltes håndbok N801 av Jernbanedirektoratet.

Håndbok V821 Elektronisk billettering

Fra 1. april 2017 forvaltes Håndbok V821 av Jernbanedirektoratet.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V850 Læreplaner førerkortklassene A1, A2 og A

Tidligere håndbok V850 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A er fra 2016 delt i tre håndbøker
VEILEDNING Utgitt
2016
2016
2016

Håndbok V851 Læreplan førerkortklasse B, B kode 96 og BE

VEILEDNING Utgitt
2016

Manual V851E Curriculum for Driving Licence Categories B, B Code 96 and BE

GUIDELINES Published
2018

Håndbok V852 Læreplan klasse AM146

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V853 Læreplan klasse T

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V854 Læreplan klasse C1 og C1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V855 Læreplan klasse D1 og D1E

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V856 Læreplan klasse C og CE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V857 Læreplan klasse D og DE

VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V858 Ny føreropplæring

VEILEDNING Utgitt
2005

Manual V858E Driver training in Norway

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
2005

Håndbok V859 Læreplan yrkessjåførutdanning

VEILEDNING Utgitt
2020

Håndbok V860 Læreplan klasse S

VEILEDNING Utgitt
2017

Håndbok V861 Læreplan for førerkortklasse AM147

VEILEDNING Utgitt
2019

R902 Designhåndbok

Statens vegvesens visuelle profil.

RETNINGSLINJER Utgitt
2022