Statens vegvesens håndbokserie er inndelt i ti hovedtema. Hvert hovedtema er tildelt en unik 100-nummerserie.

For å tydeliggjøre kategoriene i håndbokserien er numrene i tillegg påført en forbokstav; N for normaler, R for retningslinjer og V for veiledninger.

Tildelingen av nummer er systematisert slik at

  • Normaler får de ti første numrene i hver hovedtemaserie (0-9)
  • Retningslinjer de neste ti (10-19)
  • Veiledninger de resterende numrene (20-99)

I hovedtema hvor det ikke er normaler (gjelder 000-, 700-, 800- og 900-serien) er retningslinjer tildelt de tjue første numrene (0-19) slik at veiledninger også her begynner på tjue (20-99). Unntaket er 700-serien der numrene i tillegg er fordelt etter temaene planlegging, grunnerverv og bygging. For eksempel bygging er tildelt numrene 760-99, der retningslinjer er fra 760-69 og veiledninger fra 770-799.

Vi har laget en oversikt over håndbøkene inndelt etter hovedtema (PDF).