Veiledning for søknader om byggestart og brukstillatelse av vegtunneler.

Vegdirektoratet er et uavhengig myndighetsorgan som er tildelt oppgaven med en helhetlig sikkerhetsvurdering etter tunnelsikkerhetsforskriftenes formål (TSF/TSFF §1), i henhold til Samferdselsdepartementets instruks for Statens vegvesen (17.12.2019). Øvrige lover og forskrifter som påvirker trafikksikkerhet inngår også i sikkerhetsvurderingen.

Ved søknad om byggestart og brukstillatelse av tunneler skal innsendt dokumentasjon være i henhold til gjeldende regelverk. Sjekkliste med veiledning beskriver et minimum av hva som skal leveres av sikkerhetsdokumentasjon. Sjekklister med veiledning kan lastes ned som pdf-filer, i tillegg finnes identiske lister i saksbehandlingsprogrammet Trygg tunnel. Programmet benyttes av Vegdirektoratet og tunnelforvaltere i forbindelse med søknad om byggestart og -brukstillatelse, samt periodiske inspeksjoner og rapportering av alvorlige hendelser.

Søknadsprosess

Tunnelsikkerhetsforskriftene beskriver at Vegdirektoratet skal gi tillatelse i to søknadsprosesser; før byggearbeid påbegynnes og før idriftsetting, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i vedlegg II til forskriftene. Vegdirektoratet har definert disse prosessene «før byggestart» og «før brukstillatelse». Vegdirektoratet ser at forskriftenes bestemmelser til dokumentasjonskrav før byggestart ikke er tilpasset flere av dagens gjennomføringsmodeller og har derfor besluttet å dele søknad før byggestart i to prosesser; før byggestart - driving og før innredning der dette er hensiktsmessig.

To-delt sjekkliste byggestart driving og byggestart innredning hensyntar prosjekter som strekker seg over et langt tidsrom, der prosjekteringsarbeidene for innredning ikke er klarlagt før driving.

Før byggestart i to trinn vil tunnelforvalter få tillatelse til å starte driving når saksbehandling er utført. Endelig vedtak på søknad om byggestart vil bli utstedt når søknad om innredning er saksbehandlet i Trygg tunnel. Søknader og forhåndsvarsel skal sendes i Trygg tunnel. Saksbehandlingstiden på søknader er seks uker, forutsatt at dokumentasjonen er komplett når søknaden blir innsendt. Ved mangelfull dokumentasjon og ferieavvikling vil saksbehandlingstiden bli lengre.

  • Forhåndsvarsel sendes senest 15 uker før byggestart - driving, byggestart – innredning, byggestart - forenklet og før brukstillatelse.
  • Søknad sendes senest ni uker etter forhåndsvarsel. Avvik fra dette medfører forlenget saksbehandlingstid.

Den nye fristen på ni uker gjelder for søknader der forhåndsvarsel er sendt etter 1. juli 2022. For tunneler som har sendt forhåndsvarsel før 1. juli 2022, er søknadsfristen fortsatt 12 uker etter forhåndsvarsel.

Før byggestart driving - trinn 1

Vegdirektoratet definerer byggestart driving til å være første salve til tunnelinnslaget. Det vil si at omkringliggende tilkomstveier, skjæringer inn mot tunnelpåhugg og lignende ikke er en del av tunnelen og således ikke underlagt kravet om vedtak før byggestart driving. Tunnelforvalter kan i praksis sende søknad om byggestart i henhold til dokumentasjonskrav flere måneder før byggestart driving, men ikke senere enn tre uker før planlagt byggestart iht. forhåndsvarsel.
Se nærmere beskrivelse i sjekkliste og veiledning om hva som skal leveres før byggestart driving.

Før byggestart innredning – trinn 2

Vegdirektoratet definerer byggestart innredning til å være installasjoner som for eksempel VA-anlegg, vann/ frostsikring og tekniske installasjoner.
Se nærmere beskrivelse i sjekkliste og veiledning om hva som skal leveres før byggestart innredning.

Søknadsprosess før byggestart, forenklet

Forenklet sjekkliste består av sjekkpunkter fra driving og innredning i en og samme søknad. Forenklet søknad kan benyttes dersom prosjekteringsarbeidene (beskrivelser av anleggets tiltenkte funksjon, tegninger og beregninger) er komplett ved søknad om byggestart, slik tilfellet ofte er ved tunneloppgradering.

Tunnelforvalter kan selv velge forenklet eller to-delt sjekkliste.

Søknadsprosess før brukstillatelse

Installasjoner i dagen

Vegdirektoratets saksbehandling gjelder også installasjoner i dagen (utenfor tunnelen) som er tilknyttet sikkerhetshetsutrustning og trafikksikringstiltak (overgangssone portal – veg i dagen). Installasjoner i dagen inkluderer for eksempel havarilommer, utstyr til stenging av tunnelen og rekkverksføring mot tekniske bygg og portal. Stillbare meldingsskilt, rødt stoppblinksignal og bommer som anlegges til nærmeste kryss/avkjøring skal også eksempelvis være en del av sikkerhetsdokumentasjonen. Med dette menes installasjonene - ikke strekningen fra tunnel til kryss/avkjøring.

Dokumentasjonskrav ved godkjenning av tunneler

Vegdirektoratet har et påseansvar og myndighet til å foreta nødvendige kontroller for at lover og forskrifter er ivaretatt. Vegdirektoratet kan således be om utfyllende dokumentasjon i tillegg til dokumentasjonskrav i sjekklister.

Godkjenning av tiltaksplaner ved oppgradering

Vegdirektoratet godkjenner tiltaksplaner for riksvegtunneler i Trygg tunnel. Fylkeskommunen må selv godkjenne tiltaksplaner for fylkesvegtunnelene og sende godkjent tiltaksplan videre til Vegdirektoratet som en del av søknad om byggestart.

Forhåndsvarsel for søknad om godkjenning av tiltaksplan knyttet til tunneloppgradering av riksvegtunneler sendes minimum fire uker før søknad.

Tiltaksplanen skal inkludere risikoanalyse med tilsvar.

Saksbehandlingstiden er tre uker, forutsatt at dokumentasjonen er komplett når søknaden blir innsendt. Ved mangelfull dokumentasjon vil saksbehandlingstiden bli lengre.

Godkjenning av tunneler ved oppgradering

Tunnelforvalter skal søke Vegdirektoratet om godkjenning før byggestart i forbindelse med oppgradering av tunneler som medfører vesentlig endring. Med vesentlige endringer menes tekniske endringer som påvirker tunnelens sikkerhetsnivå, for eksempel tunnelens styringssystem, ny sikkerhetsutrustning og andre relevante krav i TSF/TSFF vedlegg I og II. Ikke vesentlige endringer kan være utskifting av utstyr likt mot likt.

Dersom tunnelforvalter vurderer at endringene i tunnelen ikke er vesentlige, kan det med en faglig begrunnelse søkes om fravik fra kravet om sikkerhetsgodkjenning.

Ved oppgradering av tunnel skal tunnelforvalter, ifølge TSF/TSFF vedlegg II pkt. 1, søke Vegdirektoratet om godkjenning av prosjekteringen før byggestart. Ved tunneloppgradering skal tunnelforvalter dokumentere nye og oppgraderte sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning i henhold til godkjent tiltaksplan.

Tunnelforvalter må også søke om brukstillatelse etter fullført oppgradering.

Overgangsordning ved tunneloppgradering

17.11.2022: Den tidligere publiserte veiledningen inneholdt feil og er trukket tilbake inntil videre.

Tilgang til Trygg tunnel

Brukere hos fylkeskommunene og Nye Veier AS må ta kontakt med systemansvarlig - tryggtunnel@vegvesen.no - for å få tilgang.

Brukere hos Statens vegvesen benytter intern tilgangsstyringsportal: Selvbetjening for tilganger – ID Portalen (vegvesen.no)

Kurs i bruk av Trygg tunnel og dokumentasjonskrav

Vegdirektoratet tilbyr tunnelforvaltere opplæring i bruk av Trygg tunnel som eget kurs. Tunnelforvaltere som også ønsker kurs angående dokumentasjonskrav ved søknad om byggestart og brukstillatelse, kan kontakte Vegdirektoratet for nærmere informasjon. Kurset kan gjennomføres og avholdes på Teams etter nærmere avtale.

Modellbaserte tegninger

For modellbaserte prosjekter kan det leveres en digital objektbasert 3D-modell basert på åpne BIM-standarder og -formater, i henhold til dokumentkrav i sjekkliste. Modellen må leveres samlet i èn IFC-fil. Dette innebærer at alle lagene (objekter) som hører til tunnelen er sammenstilt i èn IFC-fil. Hvis IFC-filen har en filstørrelse over 20 MB, må filen oversendes via en skybasert løsning holdt av Vegdirektoratet. Ta kontakt med tryggtunnel@vegvesen.no for tilgang til den skybaserte løsningen. IFC-filen må være navngitt med dato og versjonsnummer, både i filnavn og som informasjon i modellen. Vegdirektoratet vil ved mottak av søknaden flytte mottatt fil fra den skybaserte løsningen til eget arkiv.

Øvrige søknadstyper

Eksempel på øvrige søknadstyper er søknader som følge av TSF/TSFF §4, tredje ledd. Det vil si tunneler som har brukstillatelse med begrenset vilkår, eller tunneler som har innstilt brukstillatelse, der avvik er rettet opp av tunnelforvalter.
Disse søknadstypene kan ikke sendes i Trygg tunnel og skal derfor sendes til firmapost@vegvesen.no og adresseres til Vegdirektoratet ved Inspeksjon og sikkerhet (LDA10).

Kontaktpersoner i Vegdirektoratet