Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn består av Statens vegvesen, Bane NOR, Statsbygg, Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (Norcem) og Argeo.

Målet til innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har vært å utvikle ny teknologi for å sikre klimavennlig grunnstabilisering i områder med kvikkleire. 

24. april 2023 holdt KlimaGrunn et avslutningsseminar på Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Les artikkelen Ny teknologi gjør det mer klimavennlig å bygge i områder med kvikkleire

I innovasjonspartnerskapet Klima Grunn samarbeider oppdragsgiverne og leverandørene tett for å komme frem til en løsning som dekker oppdragsgivers behov. Oppdragsgiver består av et konsortium mellom de tre store offentlige byggherrene Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR. Leverandørsiden består av konsortiet Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials  (Norcem) og Argeo.

Utvikler innovative løsninger 

I 2020 utlyste Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR en konkurranse om å inngå innovasjonspartnerskap med dem for å utvikle nye og innovative løsninger for dokumentasjon av styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnforsterkning av kvikkleire med kalksementpeler. Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (Norcem) og Argeo vant konkurransen med forslaget om å utvikle en helhetlig løsning for prediksjon av styrke, stivhet og homogenitet i peler basert på korrelasjoner mellom materialteknologisk forståelse av herdeprosessen og parametere målt i felt med sensorer og geofysikk.

For å få et bedre grunnlag for korrelasjonsmodellen, utviklet KlimaGrunn våren 2021 nytt laboratorieutstyr og-prosedyre for bindemiddelstabilisering av leirer/silt. 

En ny testmetode kan gi lavere forbruk av bindemiddel ved stabilisering av ulike grunnforhold, som kvikkleire. Slik vil CO2-uslippene reduseres betraktelig. Video: Statens vegvesen/Multiconsult.

I august 2021 ble det første feltforsøket gjennomført i samarbeid med utbyggingsprosjektet E18 Vestkorridoren.  Der ble det installert sensorer for måling av endringer i vanninnhold og temperatur i bindemiddelstabilisert pel og utført geofysiske målinger ved hjelp av overflatemålinger og krysshullstomografi. I tillegg ble det tatt opp prøver fra bindemiddelstabilisert pel for analyser på laboratoriet. Måledataene gir grunnlag for utvikling av korrelasjonsmodeller for prediksjon av styrke basert på herdeprosessen og skjærbølgehastigheten. Måledata importeres og korrelasjonsmodellene presenteres på Cautus Web. Resultatene fra feltforsøket evalueres i løpet av høsten 2021, og gir grunnlag for eventuelle nødvendige justeringer av arbeidsmetodikken før neste feltforsøk vinteren 2022. Dette inkluderer evaluering av data fra ks-rigg og justering av nødvendig innblandingsarbeid til lokale forhold for å oppnå homogen pel. I tillegg ser vi på muligheten for å benytte installasjonsdata fra riggen inn i korrelasjonsmodellen.

Endelig arbeidsmetodikk for prediksjon av styrke, stivhet og homogenitet av bindemiddelstabilisert grunn vil foreligge sommeren 2023. Løsningen vil bli offentlig tilgjengelig.

Vitenskapelige artikler for videre fordypning: 

Innovasjonspartnerskap