Forslaget til ny vegdataforskrift er for tida på høyring. Høyringsfristen er 20. oktober 2023.

Den 15. juni sende Vegdirektoratet ut brev om høyringa til høyringsinstansane. Same dag blei høyringsdokumenta publiserte på vegvesen.no. Du finn meir om høyringa her.

Etter fristen vil Vegdirektoratet gå gjennom alle høyringsinnspela og deretter sende forslag til endeleg forskrift til Samferdselsdepartementet. Det er naturleg at høyringa kan leie til enkelte justeringar i forskriftsforslaget. 

Arbeid med ny forskrift om vegdata og trafikkinformasjon