Det er mange som har interesse av arbeidet med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon.

Det har vore mange sjansar til å involvere seg og seie meininga si.

Vegmyndigheiter, samfunnsplanleggarar, politikarar og andre myndigheiter treng data til planlegging og prioritering. Politi og nødetatar bruker veg- og trafikkdata når de skal finne raskaste veg til ein ulykkestad. Samfunnet treng pålitelege tenester for trafikkinformasjon, eit oppdatert digitalt og navigerbart vegnett med presise eigenskapsdata og eit omfattande datagrunnlag om heile vegnettet. Data gir betre moglegheit til å utnytte vegnettet godt, og bidrar til å oppnå viktige samfunnsmål.

Vegvesenet har vore bevisst på å ha ein open og inkluderande forskriftsprosess. Sidan hausten 2020 har vi hatt god dialog med både vegstyresmaktene og andre interessentar, blant anna Vegtilsynet, Kartverket, Forsvaret og Datatilsynet. Vi har også sendt ut nyheitsbrev med informasjon om framdrifta og tilgjengelege arenaer for dialog. Interessentane har vore inkluderte i styringsgruppa, gjennom dialogmøte og i arbeidsgrupper som har utarbeidt forslag til innhald og gitt tilbakemeldingar på forskriftstekst.

Dialogmøte våren 2021

Innspel til forskriftsarbeidet våren 2021

I 2022 var det mykje dialog om utkast til forskrift og høyringsnotat mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet og våren 2023 var forslaget på interdepartemental høyring.

Offentleg høyring

Den 15. juni kunne vi endeleg sende forslaget til ny vegdataforskrift på formell, offentleg høyring til fleire hundre høyringsinstansar.

Høyringsfristen er 20. oktober 2023. Du finn høyringsdokumenta og kan levere høyringsinnspel her: Høring – forslag til ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring.

Om du har kommentarar til høyringsprosessen eller har spørsmål til høyringa som ikkje er meint som høyringsinnspel, kan du ta direkte kontakt på .

Arbeid med ny forskrift om vegdata og trafikkinformasjon