Vegvesenet ønsker en åpen og inkluderende forskriftsprosess, med god dialog med interessentene underveis.

Det er mange som har interesse av arbeidet med nye forskriftsbestemmelser for vegdata og trafikkinformasjon. Vegmyndigheter, samfunnsplanleggere, politikere og andre myndigheter trenger data til planlegging og prioritering. Politi og nødetater, som ambulansen og brannbilen, bruker veg- og trafikkdata når de skal finne raskeste veg til et ulykkessted. Samfunnet trenger pålitelige tjenester for trafikkinformasjon, et oppdatert digitalt og navigerbart vegnett med presise egenskapsdata og et omfattende datagrunnlag om hele vegnettet. Data gir bedre mulighet til å utnytte vegnettet godt, og bidrar til å oppnå viktige samfunnsmål.

Samferdselsdepartementet har særlig understreket behovet for å involvere vegmyndighetene ved Statens vegvesen, kommunene og fylkeskommunene, samt Nye Veier AS i arbeidet med en ny forskrift.

I forskriftsarbeidet er interessentene inkludert i styringsgruppen, gjennom dialogmøter og i arbeidsgrupper som har utarbeidet forslag til innhold og gitt tilbakemeldinger på forskriftstekst.

I arbeidet med forskriften er viktige interessenter inkludert i følgende ledd:

  • Høst 2020: Seks arbeidsgrupper, bestående av representanter for Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene, ga innspill til forskriftsinnhold innen seks nøkkeltemaer. De leverte seks rapporter på til sammen over 130 sider.
  • Vinter 2021: Statens vegvesen utformet forslag til forskrift basert på rapportene og dialog med andre relevante interessenter, som Datatilsynet, Vegtilsynet, Justisdepartementet med flere.
  • Vår 2021: Fem temagrupper, i stor grad de samme deltakerne som høsten 2020, ga innspill til og var med på å revidere forskriftsutkastet i flere omganger. Parallelt med dette ble det avholdt flere dialogmøter der alle vegforvaltere og Nye Veier AS kunne gi innspill til forskriften.
  • Høst 2021: Revidert forskriftsutkast ble sendt på uformell innspillsrunde til alle vegmyndigheter, 366 i alt samt Nye Veier AS, og lagt ut på nettsiden. Alle interessenter hadde dermed mulighet til å gi innspill. Over 50 svar kom inn.

I tillegg til dette møtes styringsgruppen jevnlig. Den består av representanter for alle vegmyndighetene, Nye Veier AS og Digitaliseringsdirektoratet. Gruppen møtes om lag hver annen måned. Gjennom arbeidet har Vegvesenet også avholdt møter og hatt direkte dialog med andre interessenter som har ønsket det, blant andre Vegtilsynet, Kartverket, Oslo kommune, Forsvaret og Datatilsynet.

Vegvesenet har også hatt et eget nyhetsbrev om arbeidet, der interesserte har fått informasjon om fremdrift og tilgjengelige arenaer for dialog. Nå arbeider Vegvesenet med å ferdigstille forskriften og høringsbrevet, som skal oversendes Samferdselsdepartementet før påske. Samferdselsdepartementet (SD) vil deretter behandle forslaget i samråd med andre departementer. Det endelige forslaget fra SD vil sendes forskriften på høring, trolig i løpet av året.

Alle som ønsker å gi kommentarer eller har spørsmål, inviteres til å ta direkte kontakt med prosjektet på .

Arbeid med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon