Veianlegg omfattes av bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven.

I utgangspunktet er anlegg av ny vei et søknadspliktig tiltak, men for offentlige veianlegg er det i byggesaksforskriften gjort vesentlige unntak fra byggesaksregelverket.

Både for anlegg av ny vei og endring av eiendom i forbindelse med veianlegg er det i utgangspunktet krav om søknad og tillatelse etter bestemmelsene om byggesaksbehandling i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd (Lovdata).

I byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav a (Lovdata) er det imidlertid på visse vilkår gjort vesentlige unntak fra byggesaksregelverket for offentlige veianlegg som anlegges etter veglovens bestemmelser. Unntaksreglene innebærer at det ikke er krav om byggesaksbehandling for offentlige veianlegg som er detaljert avklart i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. For veitiltak som ikke er detaljert avklart i reguleringsplan er det krav om byggesaksbehandling. Reglene om ansvar og kontroll kommer imidlertid uansett ikke til anvendelse for offentlige veianlegg hvor Statens vegvesen er tiltakshaver.

En forutsetning er at tiltaket ikke er i strid med gjeldende plan etter plan- og bygningsloven.

Det viktigste regelverket om byggesaksbehandling for offentlige veianlegg er nærmere omtalt i