I Statens vegvesen danner våre verdier, profesjonell, framtidsrettet og inkluderende, grunnlaget for utøvelsen av vår personalpolitikk.

Offisiell logo for FNs bærekraftsmål 5.
FNs bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene. Illustrasjon: FN

Vårt verdigrunnlag for styrking av likestilling og mangfold henviser også til FNs bærekraftsmål nummer 5 om likestilling mellom kjønnene.

Målsetting

I Statens vegvesen har vi som mål at arbeidsmiljøet skal være attraktivt og utviklende for alle medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Likestilling skal praktiseres slik at det bidrar til at alle medarbeidere skal ha samme mulighet til kompetanse- og karriereutvikling.

Tiltak for å fremme likestilling og mangfold

Statens vegvesen har tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering; ved rekruttering, ved tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, ved tilrettelegging ved graviditet og amming, foreldrefravær, omsorgsoppgaver og gjennom en egen seniorpolitikk.

Rekruttering

Statens vegvesen kunngjør ledige stillinger i flere ulike kanaler, og har en mangfoldserklæring i utlysningsteksten. Vi har utviklet en egen mangfoldspolicy som er en del av rekrutteringsprosessen. Den krever at kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper innkalles til intervju, og tilstreber at alle kvalifiserte søkere får likeverdig behandling. Vi har en bevisst holdning om å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Vi speiler befolkningen godt ved at syv prosent av våre medarbeidere har innvandrerbakgrunn. Vi arbeider også målbevisst, og i samarbeid med NAV, om rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. I 2022 kom nesten fem prosent av alle nyansatte fra denne arbeidssøkergruppen.

Oppfølging og tilrettelegging ved svangerskap, fødsel eller adopsjon

Statens vegvesen kan ved behov tilby tilrettelegging i samråd med bedriftshelsetjenesten for gravide medarbeidere. I tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser kan vi tilby betalte ammepauser, ivaretakelse av lønnsutvikling på lik linje med andre medarbeidere og velferdspermisjon, med eller uten lønn, for medarbeidere med utvidede omsorgsoppgaver.

Tiltak for å motvirke trakassering og diskriminering

Statens vegvesen har en klar holdning mot trakassering og diskriminering. Dette er forankret i de personalpolitiske retningslinjene våre, i etiske retningslinjer og i lønnspolitikken. Vi har egne retningslinjer for håndtering av mobbing, trakassering og konflikter på arbeidsplassen. Som det er pålagt oss gjennom Arbeidsmiljøloven, har vi også varslingsrutiner som kan brukes som kanal hvis
noen opplever trakassering eller diskriminering.

HR jobber fortløpende med temaet likestilling og mangfold, gjennom lederopplæring, informasjon i interne media, med kurs og ved rekruttering.

Lovverk, aktivitets- og redegjørelsesplikt

Forbudet mot diskriminering i arbeidslivet er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven. Virksomhetenes plikter er nylig (2021) forsterket gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). arbeidsmiljøloven, hovedavtalen i staten og annet statlig regelverk, herunder særavtaler for vår virksomhet, er førende for vårt arbeid.

I tilpasningsavtalen til hovedavtalen for Statens vegvesen omtales likestilling slik i § 31:
«Mål og tiltak for å øke likestilling skal være integrert i etatens mål- og resultatledelsessystem. Evaluering av resultater og avklaring av nødvendige tiltak skal på vanlig måte skje i linjen. Arbeidsoppgaver som gir utvikling, økt kompetanse eller som på andre måter bidrar til å kvalifisere til avansement, må fordeles slik at kvinner og menn får samme grunnlag for karriereutvikling.»

Et annet eksempel er personalreglementet for Statens vegvesen som gir klare føringer på at kjønnsbalanse skal etterstrebes i de ulike organene som er knyttet til rekrutteringsprosessen.

Oppfølging av bemanningsstatistikk gir et viktig kunnskapsgrunnlag for eventuell iverksetting av korrigerende tiltak. En annen viktig kunnskapskilde er medarbeiderundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. På individnivå er de viktigste kildene til kunnskap om eventuelle avvik klager eller varslinger til leder, HR, tillitsvalgte eller vernetjenesten. Klage og varslinger håndteres i henhold til vedtatte rutiner.

Ansvar og ressurser knyttet til arbeidet med likestilling og mangfold

Lederne i Statens vegvesen har ansvar for å kjenne til og ta i bruk de retningslinjer og verktøy vi har for å fremme likestilling og mangfold, og å hindre diskriminering. Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere. HR har et særlig faglig ansvar for å påse og følge opp at dette arbeidet er en integrert del av personalforvaltningen, og i rekrutteringsarbeidet spesielt.

I tillegg til det generelle HR-arbeidet har Statens vegvesen dedikerte ressurser for fagområdet både på operativt og strategisk nivå i HR.

Status for likestilling mellom kjønnene i Statens vegvesen

Status for likestilling og mangfold rapporteres årlig til Samferdselsdepartementet. Tabellen viser kjønnsbalansen i de ulike stillingskategoriene. Kategorier med færre enn 40 medarbeidere er utelatt fra tabellen. Tabellen viser også lønnsbalansen mellom kjønnene.

Ved utgangen av 2021 var kvinneandelen på 38 prosent. Andelen kvinner er stabil over flere år. Kvinner tjente i snitt mindre enn menn. Det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet gjør seg tydelig gjeldende også i Statens vegvesen. I den største stillingskategorien, tekniske saksbehandlere, utgjør kvinners andel 24 prosent, mens kvinners andel er 62 prosent i den nest største kategorien, merkantil saksbehandler.

Utviklingen over tid viser en positiv tendens. Kvinners lønn utgjorde 91 prosent av menns lønn i 2017, og økte til 95 prosent i 2021. I den største stillingsgruppen som også er klart mannsdominert, er det nå balanse lønnsmessig. Tilbake til 2017 utgjorde kvinners andel av menns lønn 96 prosent i gruppen tekniske saksbehandlere. I 2020 var lønnen lik, og i 2021 har kvinnene gått forbi mennene lønnsmessig.  

Over mange år har det vært en målsetting i Statens vegvesen at andelen kvinner i lederstillinger minst skal tilsvare kvinners andel av alle ansatte. Denne målsettingen har vært oppfylt i flere år, og i 2021 steg andelen kvinner i lederstillinger til 43 prosent. God kjønnsbalanse blant lederne gir en god pekepinn på at mulighetene for karriereutvikling er god for begge kjønn i Statens vegvesen.

Stillingsgrupper År Kvinners andel av alle ansatte i stillingsgruppen Ansatte totalt i stillingsgruppen Kvinners lønn i prosent av lønna til menn
Hele virksomheten 2021 38 4910 95
  2020 38 4796 94
Etatsledelse (direktører) 2021 33 9 98
  2020 44 9 98
Ledere (avdelings-, seksjons- og kontorledere) 2021 43 305 99
  2020 40 285 99
Tekniske saksbehandlere (inkl. prosjektledere i utbyggingsprosjekter) 2021 24 2320 101
  2020 24 2255 100
Merkantile saksbehandlere 2021 62 1669 93
  2020 63 1650 92
Inspektører 2021 23 571 98
  2020 21 549 98

Oslo, 22. august 2022

Jane Bordal
HR-direktør
Statens vegvesen