Artikkelen er frå 2021, og innhaldet kan vere utdatert.

God dialog sikrar god tilrettelegging og trafikkflyt som normalt, når Statens vegvesen no er inne i eit to år langt anleggsarbeid på Knarvik.

Bilde av anleggsområdet på Knarvik
Anleggsområdet. Foto: Lars Olve Hesjedal

Første veka i mars starta forarbeidet til ei oval rundkøyring på E39 ved Knarvik senter nord for Bergen.

Vegstrekninga vert trafikkert av 17.000 køyretøy i døgnet. Det er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT).

Stor rundkøyring, ny trasé

For å betra trafikktryggleiken i området ytterlegare, skal Vegvesenet byggja ei stor, ny rundkøyring som er heile hundre meter lang.

– Med ei slik løysing ynskjer vi å sikra at bilistane bremsar skikkeleg ned. Dette er moderne trafikkavvikling som gir enno betre trafikktryggleik enn i dag, seier byggeleiar Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen.

Skisse av den nye rundkøyringa ved Knarvik senter
Skisse: Slik skal rundkøyringa bli. Foto: Statens vegvesen

450 meter av E39 blir heilt ny, og får ein trasé som ligg like ved dagens.

Arbeidet vil i hovudsak finna stad på dagtid, og skal vera ferdig i mars 2023. Anlegget tek pause i fellesferien.

Alt går som normalt

– Vi har forståing for at anleggsperioden kan opplevast som lang, og vi beklagar ulempa eit slikt prosjekt over tid kan medføra for bilistane. Men det er avgjerande for oss å sikra framkommelegheita og tryggleiken på våre vegar, og då er vegvedlikehald nødvendig. Arbeidet kan opplevast krevjande for bilistane i det daglege, men då er det viktig å minna om at vi gjer vegarbeidet nettopp for dei slik at vegen vert betre – på lang sikt, seier Nyheim.

I tillegg til å vera eit knutepunkt på E39 nord for Bergen, er Knarvik også regionsenter i Alver kommune og regionsenter i regionen Nordhordland.

Det har difor vore avgjerande for Vegvesenet å ha god dialog med Alver kommune for å sikra at alle samfunnsviktige funksjonar vert varetekne medan vegutbetringa pågår. I tilknytning til E39 finn vi både sjukeheim, omsorgsbustader, helsehus og kjøpesenter med butikkar og legekontor.

Tilgangen til disse er sikra gjennom heile anleggsperioden, og alle endringar vil til ei kvar tid vera tydeleg skilta. Både parkeringsplassar og gode omkøyringsvegar er på plass, og Statens vegvesen takkar Alver kommune for alt det dei stiller opp med i anleggsperioden.

Anleggsarbeidet på sjølve E39 er lagt opp slik at begge køyrefelta på dagens E39 vil vera opne for ferdsel som normalt gjennom heile anleggsperioden.

Vegen vil bli stengd i korte periodar i samband med sprenging. Lokalbefolkning vil heila tida verta varsla ved ekstraordinære hendingar som dette.

I tillegg til ny rundkøyring skal det byggast fortau og gang/ sykkelveg, ny undergang for mjuke trafikantar ved Stallane, og det blir ny kommunal veg fra rundkøyring til Knarvik senter og Kvernhushaugane.

Med i prosjektet er også omfattende leidningsarbeid for Alver kommune, i tillegg til kabelarbeid.

Hovudentreprenør er Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol, og kontrakten har ein verdi på 70,5 millionar pluss moms.

Grønt vegprosjekt

Grønnare vegdrift er viktig for Vegvesenet, og er sentralt også i dette prosjektet.

Bilde av byggeleiar Alla Emil Nyheim og anleggsleiar Glenn Minde
Byggeleiar Allan Emil Nyheim i Statens vegvesen (til høgre), og anleggsleiar Glenn Minde i hovudentreprenør Vassbakk & Stol. Foto: Lars Olve Hesjedal

Hovudentreprenøren er underlagt strenge krav til avfallssortering, og hadde sorteringsverk i starten av anleggsarbeidet.

– Her sorterte vi stein ut frå blanda massar, både reine og forureina. Dette gjorde at store delar av massane kunne gjenbrukast på anlegget. Dette reduserte det totale transportbehovet på anlegget, noko som er bra for miljøet, seier anleggsleiar Glenn Minde i Vassbakk & Stol.

Grønt skal det bli også når det nye veganlegget er ferdig. Trafikkøya i rundkøyringa skal bli beplanta slik at køyreopplevinga for dei mange bilistane i området vert betre på fleire måtar.

Bompengar

Prosjektet E39 Knarvik sentrum er eitt av prosjekta i bompengepakken Nordhordlandspakken.

Finansieringsplan for Nordhordlandspakken omfattar statlige midlar, fylkeskommunale midlar og bompengar. Nordhordlandspakken er vedtatt i ein eigen stortingsproposisjon –  Prop. 164 S (2016-2017).

Bompengeinnkrevinga starta desember 2019, og skal etter planen vera ferdig i 2031.

Kontakter

Allan Emil Nyheim
Byggeleiar
Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
Tel: 47246024

Aktuelt for fylke: Vestland