Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen vedlikeholder vegnettet i Sør-Rogaland. Hele ni tilbydere, alle fra fylket, deltok i den tette konkurransen om oppdraget.

De ni som leverte inn tilbud i det tette konkurranseløpet, var (alle prisene eksklusive moms):

Tilbydere
Tilbyder: Tilbudssum ekskl. mva:
Stangeland Maskin AS fra Sola 12 792 547,00
Undheim Maskin AS fra Helleland  12 931 900,00
Risa AS fra Nærbø  12 937 488,00
Mesta AS  13 790 431,00
Vassbakk & Stol AS fra Karmøy  14 750 483,00
Bjelland AS fra Klepp  15 158 103,00
Grunn-Service AS fra Bryne  16 925 751,00
Bertelsen & Garpestad AS fra Egersund  18 699 049,00
Nordbø Maskin AS fra Hafrsfjord 18 759 005,00

Statens vegvesen har signert kontrakt med Sola-firmaet Stangeland Maskin AS. Kontrakten trådte i kraft 1. oktober og varer ett år, med mulighet for ett års forlengelse.

– Vi ser fram til å samarbeide med Stangeland Maskin om å løse vedlikeholdsoppgaver langs vegene i Sør-Rogaland, det vil på riks-og europavegnettet sør for Boknafjorden, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Riksveg 13 Hjelmeland er en av vegstrekningene i kontrakten. Foto: Statens vegvesen
Riksveg 13 Hjelmeland er en av vegstrekningene i kontrakten. Foto: Statens vegvesen

Dette er kontraktsområdet

Vegene som omfattes av kontrakten er:

E39 fra Mortavika ferjekai til fylkesgrensen mot Agder, riksveg 13 fra Stavanger til Hjelmeland, riksveg 509 til Stavanger lufthavn Sola, riksveg 444 fra Stangeland til Skjæveland på Jæren, og riksveg 426 fra Krossmoen til Eigerøy i Eigersund. 

Totalt er det snakk om 242,6 kilometer veg.

Dette skal vi gjøre; dette er drift og vedlikehold

Vegvedlikehold er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag med å sikre et trygt og forutsigbart framkommelig vegnett med høy oppetid, legger Hauge til.

Konkret vil vedlikehold si at vi oppgraderer veg og vegutstyr (alt fra lyktestolper til rør under vegen) til dagens standard.

– Stikkrenner som blir byttet, får økt dimensjon på rør for å sikre bedre flyt når det regner mye. Når vi vedlikeholder busslommer, bygger vi dem med høyere kantstein for å gi bedre framkommelighet for påstigende busspassasjerer.

Andre tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre i denne kontrakten, er å bedre sikten langs vegen ved å renske i vegetasjon eller ta bort skog. Å etablere leskur og sykkelskur står på listen over mulige forbedringer for myke trafikanter.

Drift er holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Å arbeide med grøfter og planere sideterreng bidrar til at vegen er i stand til å fylle sitt samfunnsoppdrag også i fremtiden. 

Videre utbedrer vi vegdekket der det er nødvendig. Vi skifter eksisterende rekkverk, eller setter opp rekkverk der det ikke har vært før. Det å sette opp tørrmurer kan også bli aktuelt i denne vedlikeholdskontrakten går rett inn i kjernen på mye av det drift og vedlikehold av vegnettet handler om.

– Kontraktens ansvarsområder er eksempler på at vi stadig gjør tiltak ute på vegen for å bedre tryggheten for trafikantene. Hver for seg er tiltakene kanskje ikke så synlige, og de er heller ikke de mest kostbare, men over tid bidrar de til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd.

Hauge oppsummerer:

– Rette ut en sving, lage bedre kurvatur på vegen, harmonisere vegbredde, sprenge ut og planere sideterreng slik at trafikantene får bedre sikt, lage bedre og tydeligere avkjøringsfelt, lage bedre busslommer, tilrettelegge alle prosjekter slik at de blir bedre også for myke trafikanter, montere nytt rekkverk. Dette er drift og vedlikehold.

Kontaktar

Aktuelt for fylke: Rogaland