Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Ny teknologi vert teken i bruk, og rutetilbodet vert betre i Statens vegvesens anbod for E39-ferjestrekninga Lavik–Oppedal i åra 2026–2034.

– Vi har tradisjon for å nytta vår rolle som innkjøpar til å akselerera utviklinga for å nå måla som er sette for transportsektoren. Tidlegare har dette mellom anna handla om nullutslepp. No handlar det om automatiserte funksjonar, og nok ein gong skjer det på ferjesambandet Lavik–Oppedal, seier prosjektleiar Siri Rennestraum Raknes i Statens vegvesen.

Bilete av MF Ampere, som var verdas første batterielektriske ferje med propelldrift då ho vart sett i drift på Lavik–Oppedal
MF Ampere (biletet) var verdas første batterielektriske ferje med propelldrift då ho vart sett i drift på Lavik–Oppedal. No brukar Statens vegvesen nok ein gong dette ferjesambandet til å utvikla ny teknologi, til beste for trafikantane. Foto: Norled

Historia på sambandet – og den teknologiske sjøvegen vidare

For ti år sidan lyste vi ut tilbodet som resulterte i verdas første batterielektriske ferje med propelldrift, MF Ampere, nettopp på denne ferjestrekninga ytst i Sognefjorden. No brukar vi nok ein gong dette sambandet til å utvikla ny teknologi, til beste for trafikantane og samfunnet.

– Det vi får til i denne utviklingskontrakten vil kunna bidra til å navigera kursen for automatiserte løysingar i komande kontraktsutlysingar både på riksvegferjesambanda, og i den maritime næringa i Noreg generelt, legg ho til.

Konkurranseprega dialog

Anskaffinga skal gjennomførast som konkurranseprega dialog. Vi skal prekvalifisera inntil fire tilbydarar som vert inviterte med i dialogrundane. Fristen for prekvalifisering er 6. desember.

Gjennom konkurranseprega dialog vil hovedfokus vera løysingar knytt til automatisering i ferjedrifta. Dette gir Statens vegvesen sjanse til å gå i dialog med leverandørane for å diskutera ulike løysingar.

– Det er for tidleg å seia kva det i praksis vil innebera for denne kontrakten, sidan det heile tida er gradar av automasjon, presiserer Raknes.

Dialogrundane avsluttast før sommaren og frist for tilbodsinnlevering er sett til medio august 2023.

Slik vektar vi kontrakten

Kontrakten startar 1. september 2026 og varar til 31. august 2034, med moglegheit for forlenging i inntil tre år.

Vi krev at alle hovudfartøy skal driftast med nullutsleppsløysing.

– Når vi tildeler kontrakten, vektar vi pris med 60 prosent, automatisering med 30 prosent og gjennomføringsevne med 10 prosent, legg Siri Rennestraum Raknes til.

Slik vert rutetilbodet betre

Statens vegvesen krev at operatør skal stilla med minst fire hovudfartøy med ein kapasitet på mellom 80 og 130 PBE (personbileiningar). Samla kapasitet for hovudfartøya skal ikkje vera lågare enn 480 PBE. I tillegg stiller vi krav om minst 100 PBE for reservefartøy.

– For dei reisande vil den nye kontraktsperioden gi forbetringar i rutetilbodet. Kapasiteten aukar frå tre til fire fartøy når dieselferjene blir erstatta med nullutsleppsferjer. Resultatet er at me aukar frekvensen slik at det blir avgang kvart 15. minutt mot dagens 20. minutt. Laurdagar vil tre ferjer trafikkera sambandet, mot dagens to. Den vekefaste kapasiteten på ferjesambandet vil dermed auka med om lag 25 prosent samanlikna med dagens tilbod, avsluttar prosjektleiar Siri Rennestraum Raknes i Statens vegvesen.

Kontaktar

Siri Rennestraum Raknes

Prosjektleiar, Statens vegvesen
Telefon:
98 83 75 82
E-post:
Aktuelt for fylke: Vestland