Statens vegvesen flyttar dette E39-krysset mellom Sande og Førde for å betre sikta for påkøyrande og redusera talet ulukker.

– Midlar til dette trafikksikringsprosjektet (TS) har vi fått gjennom revidert nasjonalbudsjett, og vi får gjort jobben ferdig før jul, seier prosjektleiar Oddvin Hov i Statens vegvesen.

Dagens kryss mellom E39 og Alvervegen i Sunnfjord. Bilete frå Google maps street view
Dagens kryss mellom E39 og Alvervegen i Sunnfjord. Bilete frå Google maps street view

Bygger heilt ny tilkomstveg

Ved å flytta dette ulukkesutsette krysset snaue 100 meter sørover i retning Sande betrar vi sikta for påkøyrande frå den kommunale Alvervegen i Sunnfjord kommune.

Statens vegvesen bygger 230 meter heilt ny tilkomstveg til nytt kryss for å betra trafikktryggleiken i området. Avtalar med grunneigarar og Sunnfjord kommune er på plass. Oppdraget har tilbodsfrist 13. september, jobben startar så snart som mogleg etterpå og skal vera ferdig til jul.

Sør for eksisterande busslomme kjem det nye krysset mellom E39 og Alvervegen i Sunnfjord. Bilete frå Google maps street view
Sør for eksisterande busslomme kjem det nye krysset mellom E39 og Alvervegen i Sunnfjord. Bilete frå Google maps street view

Rett i kjernen av drift og vedlikehald

Dette TS-prosjektet går rett inn i kjernen på det drift og vedlikehald av riks- og europavegnettet handlar om.

– Dette er eit av mange prosjekt som kvar for seg kanskje ikkje utgjer så mykje, men som i sum har stor betydning for kvardagen til folk, tryggleiken på vegane og konkurransekrafta for næringslivet. Det å bygge eit nytt kryss som betrar sikta, til erstatning for eit uoversiktleg, ulykkesutsett kryss er ein del av dette.

Det går dagleg mellom om lag 3.500 køyretøy forbi dette krysset. Det er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 15 prosent, eller 525, lange køyretøy (tungtrafikk).

Aktuelt for fylke: Vestland