I løpet av året vil Statens vegvesen ha sikra heile E134 i Etne kommune.

Før sommaren monterte vi godkjende endar på alle eksisterande rekkverk langs vegstrekninga på om lag tre mil.

I tillegg erstatta vi rekkverk i portalane på Markhus- (2409 meter), Glymje- (818) og Langfosstunnelen (728 meter).

Døme på rekkverk langs E134 i Etne. Foto: Vegbilder
Døme på rekkverk langs E134 i Etne. Foto: Vegbilder

Fekk midlar gjennom RNB

No fullfører vi sikringa av E134 i den nest sørlegaste kommunen i Vestland.

– Takka vera midlar til trafikksikring (TS) gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) skal vi i  løpet av hausten erstatta ytterlegare 10.946 meter rekkverk på E134 langs Åkrafjorden, mellom Stordals- (1190 meter) og Rullestadtunnelen (2920 meter), seier byggeleiar Einar Hauge i Statens vegvesen.

– Derfor gjer vi dette

Det er viktig å understreka at eksisterande rekkverk ikkje utgjer noka trafikkfare, men vi er nøydde til å oppgradera rekkverka til eksisterande regelverk, presiserer Hauge.

– Ved å skifta ut gammalt rekkverk betrar vi trafikktryggleiken på dette vegstykket som daglig vert trafikkert av i gjennomsnitt 2.100 køyretøy.

Det er dette som vert kalla årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 24 prosent, eller 504, lange køyretøy (tungtrafikk).

Fartsgrensa på den tre mil lange strekninga mellom Stordals- og Rullestadtunnelen er 80 km/t.

Rett i kjernen av drift og vedlikehald

Dette TS-prosjektet går rett inn i kjernen på det drift og vedlikehald av riks- og europavegnettet handlar om.

– Dette er eitt av mange prosjekt som kvar for seg kanskje ikkje utgjer så mykje, og ikkje er dei mest kostbare, men som i sum har stor betydning for kvardagen til folk, tryggleiken på vegane og konkurransekrafta for næringslivet.

Gode rekkverk bidreg også til å redusera risikoen for ulukker og alvorlege hendingar, eller minska skadane når ei ulukke har skjedd, i tråd med vår nullvisjon for drepne og hardt skadde i trafikken.

Drift er å halda vegen open i dag, vedlikehald er å sørga for at vi klarar det i morgon.

Det handlar om å ta vare på det vi har, noko som er noko av det finaste du kan gjera både for samfunnet og klimaet. Det å sikra ei europavegstrekning med ein fjerdedel tungtrafikk er eit godt døme på dette.

– Konsekvensen større om vi ikkje gjer noko

Arbeida vert gjort på dagtid. Trafikkavvikling skjer med hjelp av manuell dirigering og ledebilar.

– Vi har forståing for at vegarbeid med venting kan opplevast som krevjande for trafikantane. Men då er det viktig å minne om at vi gjer det for dei, for at vegen skal vera trygg og framkomeleg også i morgon. Og ikkje minst at konsekvensene for trafikantane vil verta endå større viss vi ikkje gjer vedlikehaldsarbeid som dette.

Det er Agder-firmaet SVB Veisikring AS skal gjera jobben. Dei startar i månadsskiftet og skal vera ferdig seinast 20. november. Oppdraget kostar 6,8 millionar pluss moms.