Mellom Brunsvik og Almenningen på rv. 15 i Nordfjord, startar Statens vegvesen i morgon eit vegarbeid som varar i ti månader.

– På ei 700 meter lang strekning skal vi breiddeutvida veg som manglar gul midstripe. Vi skal harmonisera vegbreidda som i er dag er varierande i området, seier byggeleiar Jørn Kristian Engebø i Statens vegvesen.

Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google
Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google

Det første Vegvesenet skal gjera på strekninga ved Raudegga i Kinn kommune, om lag ti kilometer aust for Måløy, er å fjerna skog og vegetasjon. Dette startar i morgon.

– Seinare skal vi masseutskifta ekisterande veg på heile strekket, oppgradera dagens to busslommer, sprenga og laga skjeringar, etablera og forlenga stikkrenner (stikkrenne er eit stort røyr som leiar vatnet vekk frå vegen), byta rekkverk og asfaltera på nytt. Vi skal og riva ein garasje som blir til hinder for trafikken, legg Engebø til.

Sprenging og venting

Spreningsarbeida startar før jul. I samband med sprenging kan det bli inntil 15 minutts venting.

Statens vegvesen har forståing for at vegarbeid med venting kan vera krevjande for trafikantane.

– Men då er det viktig å understreka og minna om at vi gjer dette nettopp for dei, for at vegen skal vera trygg og føreseieleg framkomeleg ikkje berre i dag, men også i morgon.

Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google
Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google

Dette er drift og vedlikehald

– Dette prosjektet går rett inn i kjernen av det drift og vedlikehald av riks- og europavegnettet handlar om. Det handlar om å ta vare på det vi har, noko som er det finaste du kan gjera både for trafikantane, samfunnet og klimaet.

– Dette er ei lang rekke prosjekt som kvar for seg kanskje ikkje utgjer så mykje, og ikkje er dei mest kostbare, men som i sum har stor betydning for kvardagen til folk, tryggleiken på vegane og konkurransekrafta for næringslivet. Dette prosjektet er eit godt døme på det, supplerer Engebø.

Det er Måløy-firmaet Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn som er entreprenør på prosjektet, som har ein kontraktsum på om lag 16 millionar eks. mva.

Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google
Bilete frå strekninga rv. 15 Brunsvik-Almenningen. Foto: Google

– Ikkje set deg sjølv og andre i potensielt farlege situasjonar

Arbeida vil finna stad på dagtid måndag-fredag. Fartsgrensa i anleggsområdet blir sett ned frå 80 til 50 km/t. Det blir uansett lysregulering, og det kan bli aktuelt med manuell dirigering for enkelte arbeidsoperasjonar.

– Vi må på det sterkaste be om at alle trafikantar følgjer trafikkreguleringa, og ikkje set seg sjølv og andre i potensielt farlege situasjonar. Dette gjeld både under sprenging og elles. Hugs at dei som jobbar på vegen gjer det for din trafikktryggleik. Deira tryggleik medan dei jobber, er like viktig, understrekar Engebø.

Kontaktperson: Jørn Kristian Engebø, e-post jorn.engebo@vegvesen.no, telefon 9591891

Aktuelt for fylke: Vestland