Høringsforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst), planID 4601-61200000, BKSAK 201820326, er 24.06.2020 oversendt til videre behandling i Bergen kommune.

Statens vegvesen har utarbeidet høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset i samsvar med fastsatt planprogram, bystyrevedtak av 29.01.2020, sak 10/20. Det er utarbeidet én kommunedelplan for hele strekningen.

Høringsforslag til kommunedelplan er utarbeidet i samarbeid med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Området som er utredet

Området som er utredet er består av planområdet og influensområdet.

Grense for planområdet

Planområde betyr areal som blir berørt av traséalternativene som er utredet. Planområdet strekker seg fra Arnadalen i tilknytningspunkt med ny E16 i sør til Nordhordlandsbrua med tilknytningspunkt i dagens kryssområde på Klauvaneset i nord. Planområdet omfatter store deler Arna bydel vest for Arnadalen og Arnavågen og nordre/østre del av Åsane bydel. Dette området omfatter areal som blir berørt av de traséalternativene som er konsekvensutredet. Lengde på dagens E16/E39 er totalt ca. 21 km.

Grense for influensområdet

Influensområdet er det samlede området der en forventer at en ny trase kan ha en påvirkning. Influensområdet vil variere for hvert tema og er definert under de enkelte fagtema.

Plandokumenter

Plandokumentene finner du her

Høringsforslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning tar for seg 17 ulike traséalternativ på strekningen E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset (jf. fastsatt planprogram). Høringsforslaget består av følgende dokumenter:

  • Planrapport – høringsforslag datert 15.06.2020
  • Planbestemmelser – høringsforslag datert 15.06.2020
  • Retningslinjer – høringsforslag datert 15.06.2020
  • Plankart, 17 alternativ – høringsforslag datert 15.06.2020
  • Illustrasjonshefter, ett for hvert alternativ – høringsforslag datert 15.06.2020

I tillegg er det, utarbeidet fagrapporter for ulike fagtema i samsvar med fastsatt planprogram som del av konsekvensutredningen. Fagrapportene følger som vedlegg og kan lastes ned her (sett link): Merk at oppsummering fra disse fagrapportene er tatt inn i planrapporten.

Konsekvensutredning for enkelte tema er i sin helhet tatt inn i planrapporten.

Onlinekart

Det er mulig å se de ulike trasealternativene i et onlinekart. I kartet er også verdifulle områder for alle miljøtemaene; landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser lagt inn.

Informasjon og medvirkning

I slutten av august i år vil Statens vegvesen invitere til informasjonsmøte/folkemøte for gjennomgang av planforslaget og anbefalinger. Det blir også mulighet til å stille spørsmål.

Dato, tidspunkt og sted for informasjonsmøtet vil bli annonsert i lokale medier og på prosjektets hjemmeside over sommerferien.

(Merk: Av hensyn til koronarestriksjoner vil møtet potensielt bli gjennomført digitalt)

Offentlige informasjonsmøter/folkemøter etter at høringsforslaget er lagt ut på høring

I starten av høringsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune arrangere åpne folkemøter for informasjon, spørsmål og merknader/innspill.

Dato, tidspunkt og sted for disse informasjonsmøtet vil bli annonsert i lokale medier og på prosjektets hjemmeside samtidig med varsling om høringen av forslag til kommunedelplan.

Merknader

I høringsperioden på 6 uker vil alle kunne komme med merknader til de alternative løsningene og til de konsekvensutredningene som er gjort.

Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i høringsprosessen.

Behandling av merknader og uttalelser

Statens vegvesen Utbyggingsområde vest vil ta imot alle merknader og uttalelser som kommer inn i høringsperioden, og sende de sammen med oppsummering og kommentarer over til planmyndigheten Bergen kommune. Dette sendes samtidig med at endelig forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning med tilhørende plandokumenter blir sendt over for politisk sluttbehandling og vedtak.

Kommunedelplandokumentene kan bli endret/justert i samråd med Bergen kommune som følge av innspill og merknader framkommet i høringsperioden.

Ortofoto med planområdet tegnet inn. Illustrasjon.
Planområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Vestland