Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen har en fremgang med omtrent 10 meter daglig.

Det har nå pågått sprengningsarbeider i det østgående tunnelløpet siden midten av oktober og det er omtrent 90 meter som gjenstår å utvide i tunnelen for det fremtidige kollektivfeltet. Arbeidene med sprengning av tunnelen har ifølge entreprenøren tatt noe mer tid enn planlagt, men det jobbes for å hente dette inn.

Planen er at sprengningsarbeidene vil pågå ut i desember måned før videre arbeider med ferdigstillelse av tunnelen gjennomføres. Det vil ikke bli utført sprengningsarbeider i jula.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa godt i gang og snart vil arbeidene med ny tunnelportal i samme område starte opp.

Støyende arbeider

Det vil i perioder bli utført sprengningsarbeider på dagtid primært inne i tunnelen. Entreprenøren vil SMS-varsle nærmeste naboer i forkant av sprengninger. Det må forventes at sprengningsarbeidene i tunnelen vil kunne medføre rystelser på bebyggelse over tunnelen. Statens vegvesen har plassert ut flere rystelsesmålere på Søm for å registrere at rystelsene er innenfor grenseverdiene som er satt for slike arbeider.

Nattarbeider

Det vil i desember pågå betongsprøyting nattestid inne i tunnelen. Disse arbeidene forventes ikke å skape nevneverdig støy.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen har en fremgang med omtrent 10 meter daglig. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder