Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Sprengningsarbeidene med å utvide østgående tunnelløp er nå ferdige. I tiden fremover skal det jobbes med innredning av tunnelen.

Arbeidene med å utvide østgående tunnelløp har vært krevende og da spesielt i østenden mot Rona hvor bergoverdekningen har vært svært liten. Det var i dette området ei svakhetssone i berget som medførte at sprengningsarbeidene ble stanset opp like før jul for å foreta nærmere geologiske vurderinger før arbeidene ble videreført i midten av januar. Arbeidene med sprengning av tunnelen har tatt mer tid enn planlagt noe som har vært helt nødvendig for å kunne levere en trafikksikker tunnel.

I øvrige deler av tunnelen er vegarbeidene godt i gang. Nytt overvannsanlegg er etablert, vegbane er klar for asfaltering og tunnelen klargjort for montering av vegg- og vann-/frostsikringselementer i tak. Disse arbeidene vil pågå i februar og deler av mars.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa kommet langt og veggene for ny tunnelportal er ferdig støpt. Videre fremover i februar og mars vil det pågå arbeider med å ferdigstille tunnelportalen samt forlengning av eksisterende gang- og sykkelbru over E18.

Tilsvarende vil arbeidene med ny tunnelportal i østenden av tunnelen pågå utover i februar og mars. I området utenfor tunnelen er første lag med asfalt lagt på det nye kollektivfeltet mot Rona.

Det ligger an til en ferdigstillelse av hele tunnelanlegget i løpet av april måned.

 

Støyende arbeider

Sprengningsarbeidene er nå avsluttet. Det vil pågå boring av bolter fra klokken 7 til 19 som vil kunne gi noe støy.

 

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider også om natta. Dette vil i hovedsak være montering av bolter for vegg- og vann-/frostsikringselementer i tak. Disse arbeidene vil ikke skape nevneverdig støy. 

 

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Sprengningsarbeidene med å utvide østgående tunnelløp er nå ferdige. I tiden fremover skal det jobbes med innredning av tunnelen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder