Etappe 2 av E18 Vestkorridoren går fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest. Prosjektet ligger i Asker og Bærum kommuner.

Medvirkningsportal Medvirkningsportal for E18 Ramstadsletta–Nesbru, se reguleringsplan


Status for arbeidet

Statens vegvesen og rådgiver Norconsult arbeider for tiden med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Dette er etappe to av tre i E18 Vestkorridoren. Planleggingen omfatter ny hovedveg i tunnel og dagsone, nytt lokalvegsystem med kollektivløsning og kobling til kollektivknutepunkt i Sandvika, hovedsykkelveg og nettverk for gående og syklende samt tilrettelegging for byutvikling i områdene tilknyttet E18-traseeen.

Statens vegvesen sendte våren 2022 sin anbefaling om alternativ for videre arbeid med reguleringsplan til Asker og Bærum kommuner og til Viken fylkeskommune.   
Både kommunene og fylkeskommunen har i løpet av sommeren gitt sin prinsippielle tilslutning. Statens vegvesen og rådgiver Norconsult nå arbeider videre med teknisk plan og reguleringsplan for hoved- og lokalveg. 

Statens vegvesen og Bærum kommune  la 8. desember fram felles planprogram for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem. 

Ny kostnadsanslag gjennomført i november 2021 viser stor økning i beregnede kostnadene for prosjektet. Ny beregning ligger ca 3 mrd. over den vedtatte planleggingsrammen på 12.5 mrd. kroner.  Statens vegvesen har derfor varslet at planleggingstiden for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru forlenges for å gi Vegvesenet tid til å optimalisere prosjektet og få kostnadene ned. 

Konsept B er valgt alternativ for  hovedvegsystem for reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Se presentasjon av prosjektet

Dronefoto Sandvika: Framtidens E18 vil gå i tunnel under Sandvika.
Den framtidige E18 vil gå i tunnel (Sandvikstunnelen) under Sandvika. Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Fra kommunedelplan til reguleringsplan

Arbeidet med reguleringsplan bygger på kommunedelplan for ny E18 Vestkorridoren, Lysaker-Slependen (godkjent i Bærum kommune 2014) og kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud (godkjendt i Asker kommune  2016). 

Felles planarbeid for  E18 Ramstadsletta–Nesbru med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad ble varslet i mai 2021.

Statens vegvesen og Bærum kommune  la 8. desember fram felles planprogram for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem. 

prosjektets medvirkningsportal  har mer informasjon om planprosessen og arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Der kan du også  stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

Justert etappeinndeling

Den 22.februar 2021 gav Samferdselsdepartementet grønt lys for justering av etappedelingen på E18 Vestkorridoren. Det innebærer at etappe 2 nå går fra Ramstadsletta til Nesbru, ikke Ramstad-Slependen, slik den tidligere inndelingen var. Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Hensikt med planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru

Hensikt med  planarbeidet er å legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Prosjektet vil bidra til å:

 • Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
 • Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Redusere miljøbelastningene.
 • Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.
 • Redusere antall ulykker på strekningen.

I tillegg til gjennomgående hovedveg med kollektiv./sambruksfelt, planlegges sykkelveg og gangløsninger samt nytt lokalvegsystem.

Vedtatt kommunedelplaner for E18 Lysaker-Slependen og Slependen – Drengsrud legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen. 

Prosjektet skal optimalisere de anbefalte løsningene fra disse planarbeidene. Standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker – Ramstadsletta skal videreføres i reguleringsplanen.

Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent både på anlegg og innen drift før 2030. I optimaliseringen av veganlegget skal det legges vekt på løsninger som bidrar til at disse målsettingene nås.

Ramstadsletta–Nesbru slik vi planlegger den 

 • Ny E18-dagsone : 2,3km
 • Ny E18-tunnel: 3,6 km
 • Ny lokalveg langs E18 (inkl. kryss): 5,3 km
 • Løsning for buss langs E18: 5,8 km
 • Ny sykkelveg/gate langs E18: 5,3 km
 • Adkomstveg til kollektivknutepunkt i Sandvika i tunnel: 0,4 km
 • Rampetunneler til/fra Oslo fra E16: 2,0 km
 • Nytt planskilt kryss under E18 i Sandvika m. ramper: 1,0 km
 • Nytt lokalvegsystem på Slependen (inkl. kryss: 1,1 km)

Reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru vil etter planen være ferdig i 2024.