Vi skal bygge 4,4 km ny E18 med sambruks-/kollektivfelt, 12,9 km gang- sykkelveg, ny fylkesveg fra Strand til Fornebu og mellom Gjønnes og E18.

Byggearbeidene for E18 Lysaker-Ramstadsletta startet i november 2020. Hele prosjektet ventes ferdigstilt i 2029/2030.  

Flere nyheter fra E18 Vestkorridoren

Anleggsarbeider Fornebukrysset-Strand (entreprise E101)

Anleggsarbeidene som pågår skal forberede og gi plass til at vi senere skal bygge ny E18 på det som er dagens veitrasè. Dette forberedende anleggssarbeidet skal være ferdig i løpet av våren 2023. Utførende entreprenør er Skanska Norge AS.

Midlertidig omlagt E18 ved PP20 (Statens vegvesens prosjektkontor) juni 2022
Dronefotoet viser midlertidig omlagt E18 ved PP20 (Statens vegvesens prosjektkontor) juni 2022 Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascanio

Området ved PP20 (Vegvesenets prosjektkontor)/Oksenøyveien

  • 12. juni ble E-18-trafikken i retning Drammen flyttet over på ny midlertidig trasè ca 300 meter etter avkjøringen til Fornebu.  Her jobbes det nå med å få på plass støyskjerm langs den omlagte traseen.
    Østgående løp samme sted ble flyttet midlertidig allerede i april. Det østgående løpet blir liggende slik de neste 5 årene, mens det vestgående løpet av E18 vil bli flyttet igjen ved årsskiftet 2022/2023.
  • I slutten av mai ble ett element av den midlertidige gang- og sykkelvegbroen heist på plass over inngående løp på E18 rett før avkjørselen til Fornebu.
    Denne midlertidige gang- og sykkelvegbrua vil etter planen åpnes til høsten (antatt oktober). Når det skjer, vil den erstatte dagens undergand ved Philip Pedersens vei 20 som da stenges.
    Bussholdeplass Oksenøyveien østgående flyttes når den midlertidige gangbrua på åpner til høsten.
  • Arbeidet med ny Oksenøyvei har pågått hele våren. Oksenøyveien blir lagt om midlertidig etter sommerferien (antatt august).Dronefoto Eilef Dues vei med fundament for Stabekklokket
Dronefoto som viser byggingen av brufundamenter for det framtidige Stabekklokket
Dronefoto som viser fundamentene for den framtidige Stabekklokkbrua. Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascano

EILEF DUES VEI
I uke 23 ble en tredjedel av den framtidige Stabekklokkbrua støpt på 11 timer. Resten av brua vil bli støpt i senere entreprise. Stabekklokkbrua vil i framtiden bli en del av lokalvegsystemet som binder sammen Vestre lenke og Gjønnestunnelen.

HOLTET:
Den gamle gangbrua over E18 ved Kveldsro terrasse vil bli revet i løpet av høsten (trolig oktober) Ny, midlertidig gangbru kommer på plass nærmere årsskiftet 2022/2023.

Dronefoto fra E18 ved Holtet. Gangbrua ved Kveldsro ligger til venstre i bildet
Dronefoto fra E18 ved Holtet.

 

STRAND
Undergangen under E18 er utvidet som forberedelse til at E18 skal legges om midlertidig her. Omlegging av det E18 i retning Oslo er plalagt i september, mens det vestgående løpet legges om ved årsskiftet 2022/2023. Bussholdeplass Strand østgående flyttes når omlagt E18 østgående er ferdig.

I forbindelse med arbeider med å skifte ut kommunalt vann- og avløp vil undergangen  ved Strand vere stengt i uke 24-28. Undergangen er åpen for gående og syklende, men kan i korte perioder være stengt (i disse periodene tilbys taxitransport).

Dronefoto av E18 ved Strand juni 2022
Dronefoto av E18 ved Strand juni 2022 Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascano

Anleggsarbeider Strand-Ramstadsletta (entreprise E103)

Kontrakt på prosjektering og bygging av Strand-Ramstadsletta ble signert 3. mai 2022 . 

Forberedelser til anleggsarbeid på Ramstadsletta
Forberedelsene til anleggsarbeidet på Ramstadsletta startet i uke 21. Blant annet setter entreprenør Skanska opp gjerde på deler av området, og det jobbes med å få på plass utstyr til de større anleggsarbeidene som skal skje på Ramstadsletta framover. Fram mot ferien blir det i hovedsak rivearbeidet og sikring av grunnen som foregår på Ramstadsletta. I alt 25 bygninger skal rives. Sikringen av påhugget for Høviktunnelen og langs E18 består av spunting og kalksementstabilisering.

Dette skal bygges

Arbeidet hovedsaklig av Høviktunnelen. I tillegg skal vi bygge nytt kryssområde på Høik med rundkjøring og ramper på/av E18. Vi skal også bygge ny Ramstadsletta bru og tilpasse dagens lokalvegsystem.
Arbeidet gjennomføres som totalentreprise.
Totalleverandør er Skanska Norge AS

llustrasjon som viser munningen til Høviktunnelen og Ramstadsletta bro sett fra vest.
Ramstadsletta bru og deler av Høviktunnelen inngår i kontrakten på E18 Strand-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova

Fornebukrysset-Strand (Entreprise E102)

Konkurranse om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset- Strand ble lyst ut 28. mars 2022. Dette er den største enkeltkontrakten på E18 Vestkorridoren. Arbeidet vil gjennomføres som totalentreprise. Seks levarandører meldte innen fristen interesse for å bli prekvalifisert for konkurranse om prosjektering og bygging av entreprisen Fornebukrysset-Strand. Tre av disse ble 10. juni invitert til å delta i forhandling og gi tilbud. 

Dette skal bygges

Hovedentreprisen omfatter blant annet 2 km ny E18, 2,2 km ny hovedsykkelveg, ny atkomstveg mellom Strand og Fornebu (Vestre lenke), bygging av 50 ulike konstruksjoner, bla. 12 bruer og to betongtunneler (Stabekklokket og Strandlokket), flere støttemurer og tre tekniske bygg.

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova

Gjønnestunnelen (Entreprise E105)

Den rundt to kilometer lange nye fylkesvegtunnelen mellom Gjønnes og Strand i Bærum inngår Bærumsdiagonalen. Statens vegvesen jobber med konkurransegrunnlag for bygging. Arbeidet vil bli lyst ut som totalentreprise.

14. juni 2022: Statens vegvesen har sendt varsel om planoppstart for endret plassering av teknisk bygg Gjønnes