Statens vegvesen og Gjemnes kommune planlegger nå å starte opp reguleringsplanarbeid. Et omfattende analysearbeid er snart ferdig, og i løpet av august 2022 sender Statens vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune. Planprogrammet og silingsrapporten skal etter planen komme ut på høring i august/september 2022.

 

Bjerkeset-Astad er en del av Konseptvalgutredningen for strekningen E39 Ålesund–Bergsøya, som ble utarbeidet i oktober 2011. I konseptvalgutredningen var planen at E39 skulle gå gjennom Gjemnes kommune, i hovedsak som eksisterende trase.

Statens vegvesen gjorde i 2017 en utredning av ny E39 Bjerkeset–Astad som et bidrag til kommuneplan for Gjemnes kommune. Gjemnes kommune ble da anbefalt å sikre areal til å legge om E39 forbi Batnfjordsøra.

I samarbeid med administrasjonen i kommunen og regionale sektormyndigheter har vegvesenet vurdert ulike hovedkonsept for hvordan ny E39 kan legges. Hensynet til landbruk og nærområdene til Batnfjordsøra har vært styrende for vurdering av hovedkonsept.

Anbefalt hovedkonsept er vist med gult i illustrasjonen.

Hovedkonsept E39 Bjerkeset–Astad.
Hovedkonsept E39 Bjerkeset–Astad. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen og Gjemnes kommune planlegger nå å starte opp reguleringsplanarbeid. I første omgang vil det bli utarbeidet forslag til planprogram med tilhørende silingsrapport som i stor grad vil bygge på arbeidet som ble gjort i 2017.  Tidligere utredning og tilrådning av veglinje vil bli kvalitetssikret gjennom en utdjuping av de faglige vurderingene.

I tillegg vil det bli utarbeidet plan fra Bjerkeset til kommunegrensa mot Molde kommune for å legge grunnlaget for fartsgrense 90 km/t også på denne strekningen. Målet er å ha et planforslag med tilhørende konsekvensutredning klart høsten 2022.

Utarbeider også plan Bjerkeset-Molde kommunegrense.

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Gjemnes
Fylke:
Møre og Romsdal
Lengde:
5,6 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
860 mill. 2020-kr.
Oppstart:
2024
Antatt opna:
2025

E39 Bjerkeset–Astad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
91 34 63 88
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare